Strona startowa O nas Aktualności Galeria Kontakt
 
  baner  
 

Spotkanie podsumowujące projekt

16 grudnia 2020r. odbyło się spotkanie podsumowujące działania projektu „Skuteczna integracja i aktywizacja”. Kierownik wraz z pracownikami GOPS w Kowali podziękował wszystkim za udział i zaangażowanie we wdrażanie projektu. Uczestnicy otrzymali dyplomy i pamiątkowe kubki.

 

Cel główny projektu to: aktywizacja społeczna i zawodowa grupy 20 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym zamieszkujących obszar gminy Kowala.

Projekt realizowany był w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Radomiu. Całkowita wartość projektu wyniosła 280 000,00 zł, w tym wkład własny 56 000,00 zł.

 

Wsparciem w ramach projektu objęto łącznie 24 osoby. Uczestnicy projektu brali udział w działaniach usług aktywnej integracji o charakterze:

  1. społecznym, których celem jest nabycie, przywrócenie lub wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej – wyjścia kulturalno edukacyjne do teatru i muzeum, zajęcia integracyjne dla dzieci, warsztaty podnoszące kompetencje opiekuńczo-wychowawcze, wykłady profilaktyczne, grupy samopomocowe, konsultacje indywidualne z psychologiem, pedagogiem, radcą prawnym oraz trenerem rozwoju osobistego, szkolenie z wolontariatu, I pomocy przedmedycznej;
  2. zawodowym, których celem jest pomoc w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, wyposażenie w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy – kursy i szkolenia zawodowe, prace społecznie użyteczne, warsztaty grupowe z doradcą zawodowym, warsztaty z elastycznych form zatrudnienia oraz autoprezentacji i kreowania własnego wizerunku, wsparcie indywidualne trenera rozwoju zawodowego.

 

Projekt przyczynił się do budowy koncepcji społeczeństwa obywatelskiego opartego na wiedzy i aktywnym udziale środowiska lokalnego. Uczestnicy projektu po zrealizowaniu indywidualnej ścieżki wsparcia nabyli wiedzę i umiejętności poruszania się po rynku pracy i aktywnego uczestnictwa z życiu społecznym.

W trakcie wdrażania projektu 4 osoby podjęło zatrudnienie co wpłynęło na walkę z ubóstwem i bezrobociem w gminie Kowala.

Osoby, które ukończyły szkolenia podniosły swoje kwalifikacje i nabyły kompetencje, a tym samym zwiększyły szanse powrotu do aktywności na lokalnym rynku pracy. Takie podejście ma charakter wartości dodanej polegającej na zmianie postawy społecznej z pozycji biernej świadczeniobiorców pomocy społecznej w kierunku aktywnego uczestnictwa na rynku pracy.

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EFS zgodnie z RPO WM na lata 2014 - 2020 w ramach osi priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, działania 9.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”.

 

 

logo długie kolorowe EFS