Strona startowa O nas Aktualności Galeria Kontakt
 
  baner  
 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kowali-Stępocinie (GKRPA)

 

Lokalizacja:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
ul. Marii Walewskiej 7,

26-624 Kowala-Stępocina

Dane kontaktowe:

tel. (48) 330 87 83 (wew. 20)

Harmonogram spotkań

Komisja pracuje zazwyczaj w pierwszy i rugi wtorek miesiąca w godz. 15.15-17.00

Harmonogram pracy Komisji na 2024 rok:

 

Miesiąc

Dzień miesiąca

Styczeń

9,19

Luty

6,13

Marzec

5,12

Kwiecień

9,16

Maj

7,14

Czerwiec

4,11

Lipiec

2,9

Sierpień

6,13

Wrzesień

3,10

Październik

1,8

Listopad

5,12

Grudzień

3,10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Osoby zainteresowane mogą zgłaszać się bezpośrednio do GKRPA w dniach i godzinach jej pracy lub umówić
 się za pośrednictwem pracownika GOPS  w dniach i godzinach pracy Ośrodka. 

 

Skład Komisji:

1.    Łucja Byzdra - przewodniczący Komisji;

2.    Sylwia Piszczek - zastępca przewodniczącego Komisji;

3.    Małgorzata Woźniak – członek Komisji;

4.    Stanisław Kolanowski – członek Komisji;

5.    Rafał Wojciechowski – członek Komisji;

6.    Mariusz Kęsik – członek Komisji.

 

Zadania Komisji:

Komisja w obecnym składzie działa na podstawie Zarządzenia nr 65.2023 Wójta Gminy Kowala z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kowali-Stępocinie w oparciu o przepisy ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Do ustawowych zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych należy:

 • inicjowanie działań w zakresie zadań własnych samorządu związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych;
 • podejmowanie czynności zmierzających do zobowiązania osoby uzależnionej od alkoholu do poddania się leczeniu w zakładzie leczenia odwykowego;
 • opiniowanie wydawania zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych pod względem zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Gminy Wolanów (limit  i lokalizacja punktów, w których sprzedawane są napoje alkoholowe);
 • kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych (na podstawie upoważnienia wydanego przez Wójta Gminy Wolanów);
 • podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów oraz występowania przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego. 

 

Procedura przyjmowania i rozpatrywania wniosków wpływających do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

Leczenie osób uzależnionych co do zasady jest dobrowolne, a przymus leczenia może być nałożony wyłącznie przez sąd. Sądami właściwymi do rozpatrywania spraw o przymusowe leczenie są wydziały rodzinne i nieletnich w sądach rejonowych. Przepisy regulujące procedurę leczenia osób uzależnionych od alkoholu reguluje ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

 

 

Do sądu złożyć wniosek mogą dwie instytucje: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kowali oraz Prokurator.

 

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kowali-Stępocinie przyjmuje wnioski o leczeniu osób uzależnionych od alkoholu, które posiadają miejsce zamieszkania lub pobytu na terenie gminy Kowala. Wnioski można składać od poniedziałku do piątku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w godz. 7:00 – 15:00 (poniedziałek 8:00-16:00).

 

 

Zgłoszenia przyjmowane są osobiście. Telefonicznie udzielane są jedynie informacje ogólne, np. o zasadach pracy Komisji lub o adresach i telefonach poradni: informacje o stanie konkretnej sprawy udzielane są tylko na miejscu.

 

 

Najlepiej jest, gdy osoba zgłaszająca problem to członek najbliższej rodziny, który dobrze zna skalę problemu i wie, jak naprawdę wygląda sytuacja rodzinna. Ponadto, wniosek o leczenie mogą do Komisji złożyć inne instytucje, takie jak GOPS, Policja itp. Również sama osoba uzależniona z własnej inicjatywy może przyjść do GKRPA po pomoc i poradę w sprawie podjęcia leczenia.

 

 

Należy pamiętać, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, na przymusowe leczenie można skierować osoby, które w związku ze swoją choroba alkoholową: 

 

 • powodują rozkład życia rodzinnego,
 • powodują demoralizację nieletnich,
 • systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny,
 • uchylają się od pracy.

Podczas zgłoszenia osoby, w stosunku do której jest podejrzenie uzależnienia od alkoholu, zgłaszający wypełnia wniosek, zawierający szczegółowe dane zgłaszanej osoby. Jeżeli istnieją inne dokumenty potwierdzające uzależnienie, np. karty leczenia szpitalnego, zaświadczenie lekarskie, informacje z Policji itp., należy je zabrać ze sobą celem dołączenia do akt sprawy. Składający wniosek może zastrzec sobie anonimowość, jeżeli obawia się negatywnej reakcji osoby pijącej. Ponadto
w przypadku skierowania sprawy do sądu o przymusowe leczenie, osoba zgłaszająca może występować w sądzie jako świadek. Na podstawie wypełnionego wniosku, Komisja zaprasza osobę, co do której zachodzi podejrzenie, że jest uzależniona od alkoholu, na spotkanie na tzw. rozmowę motywującą do leczenia. Termin zgłoszenia się na rozmowę określony jest w zaproszeniu, które przesyłane jest listem poleconym.

 

1. Dobrowolne leczenie

To wariant najbardziej optymistyczny, bo dobrowolne podjęcie leczenia daje największe szanse na wyjście z nałogu. Zawsze należy pamiętać, że leczenie jest bezpłatne. Osoba, która dobrowolnie podejmie leczenie w wybranym przez siebie ośrodku, nie jest pozostawiana sama sobie, gdyż zobowiązana jest do zgłoszenia się na posiedzenie komisji (zazwyczaj raz na miesiąc) z aktualnym zaświadczeniem potwierdzającym uczęszczanie na terapię. Ponadto przy komisji, na miejscu dyżury pełni terapeuta od uzależnień. Takie osoby zawsze są informowane, że w przypadku zaprzestania leczenia i zaniedbania dostarczania zaświadczeń kontynuacji leczenia, sprawa zostanie skierowana do sądu.

 

2. Osoba zaproszona przychodzi na spotkanie i oświadcza, że nie ma problemu alkoholowego

W takiej sytuacji komisja może skierować na badanie do biegłych sądowych, którzy są uprawnieni do orzekania o uzależnieniu (są to: lekarz psychiatra oraz psycholog ). Badanie jest bezpłatne (koszty pokrywa gmina). Wynik badania jest bardzo istotny zarówno dla Komisji, jak i w ewentualnym postępowaniu przed sądem. Jeżeli z opinii biegłych wynika, że osoba nie jest uzależniona, sprawa przed Komisją jest zamykana. Jeżeli natomiast z opinii biegłych wynika, że dana osoba jest uzależniona, to wtedy kolejny raz motywuje się ją do leczenia. W przypadku, gdy osoba chce podjąć leczenie dobrowolnie, to zastosowanie ma wariant 1 (czyli leczenie dobrowolne, ale pod nadzorem Komisji). Jeżeli – mimo opinii biegłych potwierdzających uzależnienie – osoba odmawia leczenia, stosuje się wariant 3.

 

3. Kierowanie wniosku o przymusowe leczenie do sądu.

Procedura sądowego zobowiązania do leczenia odwykowego jest uruchamiana w następujących przypadkach:

 • mimo opinii biegłych potwierdzających uzależnienie osoby, odmawia ona przed Komisją podjęcia leczenia;
 • wtedy gdy osoba, która zgodziła się na badanie przez biegłych, nie zgłosi się na nie, Komisja również kieruje sprawę do sądu – Komisja bowiem nie ma możliwości zmuszania kogokolwiek do badania, natomiast uprawnienie takie przysługuje sądowi;
 • do sądu sprawa kierowana jest wtedy, gdy osoba trzykrotnie nie zgłosi się na rozmowę motywacyjną (wezwanie na rozmowę wysyłane jest listem poleconym, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru i jest dwukrotnie awizowane przez Pocztę lub kuriera);
 • w przypadku, gdy osoba zgłosi się na wezwanie Komisji i oświadczy od razu, że nie zgadza się na badanie przez biegłych i nie zamierza się leczyć dobrowolnie, sprawa również jest kierowana do sądu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, sąd powinien wyznaczyć pierwszą rozprawę w ciągu miesiąca od wpłynięcia wniosku Komisji o przymusowe leczenie uczestnika (bo tak zgodnie z przepisami prawa nazywa się osobę, co do której złożony został wniosek do sądu). Jeżeli w danej sprawie brak jest opinii biegłych (bo np. osoba nie zgodziła się na badanie przez biegłych przed Komisją), to sąd kieruje taką osobę na badanie. Trzeba pamiętać, że postępowanie sądowe może się przedłużać, np. z powodu nieobecności uczestnika, uchylania się od badania przez biegłych, przedstawiania dowodów itp. Sąd ma uprawnienie do nakazania przymusowego doprowadzenia przez Policję uczestnika na rozprawę, również na badanie. Komisja nie ma wpływu na czas rozpatrzenia sprawy przez sąd. Ten etap postępowania odbywa się już bez udziału członków Komisji (z pewnymi wyjątkami, gdy Sąd zadecyduje o obowiązku uczestniczenia przedstawiciela Komisji podczas rozprawy). Sąd może na podstawie zebranych dowodów (opinii biegłych, zeznań uczestnika, świadków, wywiadu Policji) wydać następujące orzeczenie:

 • oddalić wniosek, gdy osoba nie jest uzależniona,
 • orzec obowiązek leczenia odwykowego w otwartym (niestacjonarnym) zakładzie leczniczym (czyli poradni) lub w zakładzie zamkniętym (stacjonarnym, czyli szpitalu).

Postępowanie przed sądem jest dla osoby uzależnionej bezpłatne. Sąd orzeka o obowiązku leczenia odwykowego w formie postanowienia, od którego przysługuje apelacja. Sądowy obowiązek poddania się leczeniu odwykowemu trwa tak długo, jak tego wymaga cel leczenia, nie dłużej jednak niż dwa lata od uprawomocnienia się orzeczenia sądu. Na czas trwania obowiązku leczenia sąd może ustanowić nadzór kuratora.