Strona startowa O nas Aktualności Galeria Kontakt
 
  baner  
 

Wymagane dokumenty

WYMAGANE DOKUMENTY ŚWIADCZENIA RODZINNE NA OKRES ZASIŁKOWY 2016/2017

 

1.ZASIŁEK RODZINNY

 • wniosek
 • oświadczenia członków rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzajacym okres zasiłkowy, innych niż podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f rodziny, ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych; (za rok 2015)
 • oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiągniętych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzajacym okres zasiłkowy (tj. w roku 2015)
 • zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkosci gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ohólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzajacym okres zasiłkowy (tj. w roku 2015)
 • umowę dzierżawy - w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej,
 • umowę o wniesieniu wkładów gruntowych - w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną,
 • odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną,
 • przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową lub ugodą zawartą przed mediatorem do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny,
 • w przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem:
zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub
informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą,
 •  dokument określający datę utraty dochodu oraz wysokość utraconego dochodu,
 • dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany - w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy,
 • dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty - w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy;
 • odpis zupełny lub skrócony aktów zgonu rodziców lub odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, lub odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem zobowiązujących do alimentów;
 • kartę pobytu - w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650, z późn. zm.), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej;
 • kartę pobytu i decyzję o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy - w przypadku cudzoziemca posiadającego kartę pobytu z adnotacją "dostęp do rynku pracy";
 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka - w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko;
 • odpis zupełny aktu urodzenia dziecka - w przypadku gdy ojciec jest nieznany;
 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu oddalającego powództwo o roszczenia alimentacyjne;
 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu zobowiązującego jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka;
 • odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;
 • orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;
 • inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego.

2. DODATEK Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA

Przysługuje, po przedstawieniu zaświadczenia lekarskiego lub zaświadczenia wystawionego przez położną, potwierdzającego pozostawanie kobiety w czasie ciąży pod opieką medyczną nie później niż przed 10 tygodniem ciąży do porodu .(przepisy ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców nie przewidują możliwości zastąpienia w/w. zaświadczenia oświadczeniem)

Wzór powyższego zaświadczenia określony jest we wchodzącym w życie 1 stycznia 2012 r. rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz. U. z 2010 r., Nr 183, poz. 1234).

*) przepisu nie stosuje się do osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka.

3. DODATEK Z TYTUŁU OPIEKI NAD DZIECKIEM W OKRESIE KORZYSTANIA Z URLOPU WYCHOWAWCZEGO

 • zaświadczenie pracodawcy albo oświadczenie o terminie i okresie, na jaki został udzielony urlop wychowawczy, oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego; wzór oświadczenia określa załącznik nr 7 do rozporządzenia;
 • zaświadczenie placówki zapewniającej całodobową opiekę, w przypadku umieszczenia w niej dziecka, o liczbie dni w tygodniu, w których korzysta w niej z całodobowej opieki, albo oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym; wzór oświadczenia określa załącznik nr 8 do rozporządzenia;
 • inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego.

 

4. DODATEK Z TYTUŁU SAMOTNEGO WYCHOWYWANIA DZIECKA

 • odpis aktu zgonu rodzica dziecka lub aktualny odpis zupełny aktu urodzenia dziecka lub orzeczenie sądu o oddaleniu powództwa o ustalenie świadczenia alimentacyjnego od drugiego z rodziców

 

5. DODATEK Z TYTUŁU ROZPOCZĘCIA ROKU SZKOLNEGO

Zaświadczenie ze szkoły ( data wrześniowa), w przypadku, gdy dziecko ukończyło 16 rok życia bądź stosowne oświadczenie

 

6. DODATEK Z TYTUŁU PODJĘCIA (LUB DOJAZDÓW) PRZEZ DZIECKO NAUKI POZA MIEJSCEM ZAMIESZKANIA

 •  zaświadczenie szkoły albo oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły poza miejscem zamieszkania; wzór oświadczenia określa załącznik nr 9 do rozporządzenia;
 • zaświadczenie albo oświadczenie potwierdzające tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania; wzór oświadczenia określa załącznik nr 10 do rozporządzenia;
 • inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania.
 • 7. JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA DZIECKA

  Przysługuje, po przedstawieniu zaświadczenia lekarskiego lub zaświadczenia wystawionego przez położną, potwierdzającego pozostawanie kobiety w czasie ciąży pod opieką medyczną nie później niż przed 10 tygodniem ciąży do porodu .(przepisy ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców nie przewidują możliwości zastąpienia w/w. zaświadczenia oświadczeniem)

  Wzór powyższego zaświadczenia określony jest we wchodzącym w życie 1 stycznia 2012 r. rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz. U. z 2010 r., Nr 183, poz. 1234).

  *) przepisu nie stosuje się do osób będących prawnymi lub faktycznymi opiekunami dziecka.

  Ponadto należy przedłożyć dokumenty dotyczącę dochodu rodziny (tak jak do zasiłku rodzinnego)


8. SKŁAD RODZINY

Wnioskodawca i wszyscy członkowie rodziny: małżonków, rodziców dzieci, opiekuna faktycznego dziecka oraz pozostające na utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia, a także dziecko, które ukończyło 25. rok życia legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U.z 2016 r. poz. 162);

Nie wpisujemy osób nie będących na utrzymaniu, małżonków po zasądzonym sądownie rozwodzie lub separacji (prawomocny wyrok zasądzający rozwód lub separację jeśli nie jest w posiadaniu MOPS). W przypadku członka rodziny osadzonego w zakładzie karnym lub areszcie śledczym należy dołączyć zaświadczenie z zakładu karnego lub aresztu, dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko.

 

 

9. PKT 5 wniosku

 • 5.1 alimenty płacone na rzecz innych osób – kopię przekazów wpłat w roku 2015, wyrok zasądzający alimenty
 • 5.2 dochód utracony z 2015 roku – świadectwo pracy , zaświadczenie od pracodawcy o dochodzie netto osiągniętym w 2015 roku, zaświadczenie od pracodawcy o formie, okresie zatrudnienia i wysokości dochodu netto uzyskanego w 2015 roku- umowa zlecenie, wyrejestrowanie działalności gospodarczej – decyzja lub zdarzenia i statusy oraz indywidualna karta wypłat w przypadku utraty świadczeń z PUP , PIT(y)-11 za 2015 rok
 • 5.3 dochód uzyskany – dokument potwierdzający datę uzyskania i wysokość dochodu netto z miesiąca następującego po pierwszym miesiącu
 • W przypadku uzyskania dochodu po 31.12.2015 r.do wniosku należy dołączyć
 • zakończenie urlopu wychowawczego - zaświadczenie od pracodawcy z datą powrotu do pracy, zaświadczenie z dochodem netto z miesiąca następującego po pierwszym miesiącu
 • uzyskanie zatrudnienia - umowa o pracę i zaświadczenie o dochodzie netto z miesiąca następującego po pierwszym miesiącu ( nazwa miesiąca),zaświadczenie od pracodawcy o formie, okresie zatrudnienia i wysokości dochodu netto uzyskanego - umowa zlecenie,
 • uzyskanie świadczeń z ZUS - decyzja o przyznaniu renty, emerytury itp.
 • uzyskanie świadczeń z Urzędu Pracy – w przypadku uzyskania prawa do zasiłku dla bezrobotnych, stażu lub przygotowania zawodowego ( domument z wysokością pobranego zasiłku z miesiąca następującego po pierwszym miesiącu, w którym dochód został uzyskany)
 • rozpoczęcie działalności gospodarczej - decyzja o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej oraz oświadczenie określające wysokość dochodu netto z miesiąca następującego po pierwszym miesiącu w którym osiągnięto dochody, w przypadku działalności na ryczałcie lub karty podatkowej zadeklarowany dochód netto na oświadczeniu z miesiąca następującego po pierwszym miesiącu (wpisując nazwę miesiąca) na oświadczeniu z działalności gospodarczej
 • uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej (dokument potwierdzający datę uzyskania dochodu oraz wysokość netto z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został uzyskany
 • uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego (decyzja MOPS, GOPS)
 • uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonegow art. 200 ust. 1 ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym - zaświadczenie
   o wysokości stypendium za drugi miesiąc
 • W przypadku uzyskania dochodu przez członka rodziny, osobę uczącą się lub dziecko pozostające pod opieką opiekuna prawnego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (w roku 2015), do wniosku należy dołączyć dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany 

11. OŚWIADCZENIE Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Deklarowany dochód netto za 2015 rok z działalności gospodarczej rozliczanej na podstawie karty podatkowej lub zryczałtowanego podatku

 

12. OŚWIADCZENIE O DOCHODACH NIEOPODATKOWANYCH

Wypełniają wszyscy pełnoletni członkowie rodziny na dzień składania wniosku

 • gospodarstwo rolne – nakaz płatniczy za 2015 rok lub zaświadczenie z Urzędu Gminy o ilości posiadanych ha przeliczeniowych, umowa dzierżawy w przypadku dzierżawy cudzego gospodarstwa albo stosowne oświadczenie posiadacza gospodarstwa rolnego
 • alimenty - zaświadczenie od komornika o wysokości otrzymanych alimentów w 2015 roku, prawomocny odpis orzeczenia Sądu zasądzającego alimenty, ugoda sądowa w przypadku gdy nie jest prowadzona egzekucja przez komornika – oświadczenie wnioskodawcy, lub przekazy pocztowe, wyciągi bankowe
 • fundusz alimentacyjny – wpisać kwotę pobranych świadczeń w 2015 roku
 • stypendia – zaświadczenie o otrzymanym stypendium w roku kalendarzowym 2015 rok ( szkoły, uczelnie, Wydział Edukacji Urząd Miejski) lub stosowne oświadczenie
 • ulga na dzieci (na podstawie PIT/UZ za rok 2014) - otrzymana w roku 2015
 • dochód z pracy za granicą RP - dokonuje się przeliczenia na podstawie średniego kursu walut obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego roku kalendarzowego, z którego dochód członków rodziny stanowi podstawę ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych 

 

DOT. OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH - UTRATA I UZYSKANIE DOCHODU

Katalog możliwych źródeł utraty i uzyskania dochodu

Utrata dochodu (zgodnie z art. 3 pkt 23 ustawy o świadczeniach rodzinnych) oznacza utratę dochodu spowodowaną:

 • uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,
 • utratą prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
 • utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 • utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego,
 • wyrejestrowaniem pozarolniczej działalności gospodarczej, lub zawieszeniem jej wykonania w rozumieniu art. 14a ust. 1d ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (opieka nad dzieckiem)
 • utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 • utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych
 • utratą świadczenia rodzicielskiego,
 • utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 • utratą stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym;

Uzyskanie dochodu (zgodnie z art. 3 pkt 24 ustawy o świadczeniach rodzinnych) oznacza uzyskanie dochodu spowodowane:

 • zakończeniem urlopu wychowawczego,
 • uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,
 • uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 • uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego,
 • rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej,
 • uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 • uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego,
 • uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,
 • uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym.

W sytuacji uzyskania dochodu należy niezwłocznie przedłożyć w organie wypłacającym świadczenia rodzinne zaświadczenie stosownej instytucji o wysokości dochodu netto z miesiąca następującego po pierwszym miesiącu w którym został uzyskany dochód.

Ilekroć w ustawie jest mowa o zatrudnieniu lub innej pracy zarobkowej - oznacza to wykonywanie pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego, umowy o pracę nakładczą oraz wykonywanie pracy lub świadczenie usług na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych, a także prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej.

 

IX. DOT. OSÓB POSIADAJĄCYCH USTALONE DECYZJĄ ADMINISTRACYJNĄ

 

PRAWO DO ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

W przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny, uzyskania dochodu, wyjazdu członka rodziny poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej lub innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych osoba, ubiegająca się lub pobierająca świadczenia rodzinne, jest obowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organu wypłacającego świadczenia rodzinne.

Ilekroć w ustawie jest mowa o rodzinie - oznacza to odpowiednio następujących członków rodziny: małżonków, rodziców dzieci, opiekuna faktycznego dziecka oraz pozostające na utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia, a także dziecko, które ukończyło 25 rok życia legitymujące się orzeczeniem, o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością rodzinie przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2016, poz. 162); do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko.

W zależności od indywidualnej sytuacji rodziny wymagane mogą być inne, niż wymienione dokumenty.

 

Wszelkie kserokopie dokumentów wymagają uwierzytelnienia przez notariusza lub organ wydający dany dokument lub uwierzytelnienia może dokonać pracownik przyjmujący wniosek po przedstawieniu przez wnioskodawcę oryginału dokumentu.