Strona startowa O nas Aktualności Galeria Kontakt
 
  baner  
 

Program Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021

plakat dofinansowanie


Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z dniem 06.05.2021 roku rozpoczął  realizację Programu  „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021  finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Celowego Funduszu Solidarnościowego.


Program realizowany będzie  do 31.12.2021 roku. 

Wsparciem programu jest objętych 7 osób niepełnosprawnych w tym 5 osób wymagających wysokiego poziomu wsparcia.

Celem programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” jest zwiększenie szans osób niepełnoprawnych w prowadzeniu bardziej samodzielnego i aktywnego życia.

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

  1. Wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce  (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe).
  2. Zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji.
  3. Załatwianiu spraw urzędowych.
  4. Nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami.
  5. Korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy).
  6. Wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności – także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej.

Adresaci Programu


Program adresowany jest do dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczność stałej lub długoterminowej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia , rehabilitacji i edukacji oraz do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu  osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowania w życiu społecznym.

Osoba niepełnosprawna nie ponosi odpłatności za usługi asystenta.

Usługi asystenta w ramach Programu mogą świadczyć:

  1. Osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej , opiekun osoby starszej, opiekun medyczny,
  2. Osoby posiadające co najmniej 6 – miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym.
  3. Osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego.

W przypadku gdy usługa asystenta będzie świadczona na rzecz dzieci niepełnosprawnych do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie z ww. wskazaniami, wymagane jest także zaświadczenie psychologa o braku przeciwskazań do wykonywania czynności przez asystenta.

Usługi asystenta mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Limit godzin usług asystenta przypadających na 1 uczestnika Programu wynosi nie więcej niż 60 godzin (zegarowych) miesięcznie.

Limit godzin usług asystenta na 1 dziecko niepełnosprawne, którego rodzice lub osoby spokrewnione pobierają świadczenie pielęgnacyjne (tj. zrezygnowali ze świadczenia pracy) wynosi nie więcej niż 30 godzin miesięcznie.

W godzinach realizacji usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 ze. zm.), usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie, o którym mowa w ust. 7, finansowane z innych źródeł.

Osoba niepełnosprawna lub opiekun prawny ma prawo wyboru osoby, która będzie świadczyć usługi asystenta.