Strona startowa O nas Aktualności Galeria Kontakt
 
  baner  
 

Pomoc materialna dla uczniów - informacje ogólne

Kto może złożyć wniosek

  • rodzice, opiekunowie prawni niepełnoletniego ucznia,
  • pełnoletni uczeń,
  • dyrektor szkoły,

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

 

Rodzic (opiekun prawny) niepełnoletniego ucznia oraz pełnoletni uczeń do wniosku o przyznanie stypendium zobowiązani są dołączyć informacje o wszystkich dochodach uzyskanych przez członków rodziny w miesiącu poprzedzającym termin złożenia wniosku. Gdy wniosek składa dyrektor szkoły, nie musi on podawać danych uzasadniających przyznanie świadczenia.

 

Dochód rodziny ucznia z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku nie może być większy nić  600 zł netto na osobę w rodzinie i 776 zł w przypadku osoby samotnej.

WAŻNE - świadczeń wychowawczych (Program „500+”) nie wlicza się do dochodów rodziny

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Wniosek o zasiłek szkolny należy złożyć w terminie dwóch miesięcy od daty wystąpienia zdarzenia losowego. Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający wystąpienie zdarzenia losowego.

 

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do 15 września danego roku szkolnego. a w przypadku  słuchaczy kolegium pracowników służb społecznych, w terminie od 1 do  15 październikaw Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kowali- Stępocinie ul. Marii Walewskiej 7 (budynek Posterunku Policji w Kowali-Stępocinie)

 

Druki wniosków, oświadczeń i zaświadczeń dotyczących zasiłków i stypendiów szkolnych dostępne są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kowali-Stępocinie.