Strona startowa O nas Aktualności Galeria Kontakt
 
   
 

Karta Dużej Rodziny (KDR)

Karta Dużej Rodziny to oficjalna próba wsparcia rodzin, które wychowują troje i więcej dzieci. Zarówno instytucje samorządowe jak rządowe podejmują starania, aby w różnorodny sposób ułatwić funkcjonowanie rodzin wielodzietnych zarówno w obszarze finansowym jak społecznym. Karta i związane z nią uprawnienia mają spełniać następujące, wzajemnie uzupełniające się cele:  demograficzne poprzez zachęcenie potencjalnych rodziców, mieszkających na terenie obowiązywania karty, do posiadania kolejnych dzieci, finansowe poprzez zachęcenie rodzin wielodzietnych (lub planujących posiadanie większej liczby dzieci) do zamieszkania lub pozostania w mieście lub gminie, ekonomiczne poprzez wspieranie budżetu rodzin obciążonych kosztami utrzymania wielodzietnej rodziny; tym bardziej, że część tych rodzin jest uboga oraz zwiększenie popytu na lokalne usługi i dobra – dzięki ulgowym warunkom korzystania dla dużych rodzin. W ten sposób można dążyć do poprawy kondycji lokalnych podmiotów gospodarczych włączonych do programu KDR. Cele są również społeczne (w tym: wyrównywanie szans) poprzez umożliwienie integracji dużych rodzin zarówno ze społecznością lokalną, jak i samych rodzin wielodzietnych, ale też wewnętrzne zespolenie każdej z tych rodzin oraz wizerunkowe poprzez podniesienie prestiżu rodzin wielodzietnych w społeczności lokalnej, podkreślenie ich znaczenia i dostrzeżenie problemów, a także podniesienie prestiżu władz samorządowych, jako przywódców lokalnej społeczności, dbających o rodziny i zaspokojenie ich potrzeb.

W dokumentach prawa lokalnego, które wyjaśniają genezę wprowadzenia KDR wskazuje się na trzy podstawowe cele, jakie ma spełniać Karta. Najczęściej priorytetem są korzyści, które osiąga równocześnie społeczność lokalna jako całość i rodziny wielodzietne, które są członkami tejże społeczności.

Tym razem to dobre praktyki podejmowane w tym zakresie przez samorządy, jako inicjatywa oddolna, wpłynęły na stanowione prawo państwowe. W Polsce zdecydowana większość Kart to rozwiązania gmin lub miast. Do ich wprowadzenia władze samorządowe upoważnia ustawa o pomocy społecznej. Zachowania te zainspirowały Kancelarię Prezydenta RP i inne instytucje rządowe do przygotowania aktu wprowadzającego Ogólnopolską Kartę Dużych Rodzin. Starania te zakończyły się sukcesem ponieważ 16 czerwca br. weszła w życie Uchwała Nr 85 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014r. w sprawie ustanowienia rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (MP z dnia 5 czerwca 2014r,, poz.430) oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (MP z dnia 5 czerwca 2014r., poz. 755). Dokumenty są dostępne na stronie Ministra Pracy i Polityki Społecznej, pozycje menu: Wsparcie dla Rodzin z dziećmi, Karta Dużych Rodzin.

Karta Dużej Rodziny (KDR) – tak określa się jedno z rozwiązań polityki rodzinnej, dzięki któremu rodziny wielodzietne mają prawo do ulg, zniżek i zwolnień z opłat za korzystanie z wybranych usług i przy zakupie towarów u sprzedawców, którzy włączyli się w program.

Samorządy często zapraszają do udziału w tym programie inne instytucje, korzystają nie tylko z własnego potencjału usług. Coraz częściej partnerami samorządów stają się inne samorządy np. w ramach tego samego powiatu, ale i instytucje komercyjne (sklepy, biura, warsztaty itp.) oferujące swoje usługi i towary wielodzietnym rodzinom na korzystnych warunkach (np. zniżki, rabaty, ulgi). 

 

Kto będzie wydawał Karty?

Zapisy Rozporządzenia:

§ 13. 1. Kartę przyznaje wójt właściwy ze względu na miejsce zamieszkania członka rodziny wielodzietnej.

§ 5. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o wójcie, należy przez to rozumieć także burmistrza oraz prezydenta miasta.

§ 24. 1. Realizacja programu przez gminę jest zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej.

 

Jak będzie zorganizowana dystrybucja Kart?

Zapisy Rozporządzenia:

§ 18. 1. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego zapewnia:

1) produkcję blankietów Kart, personalizację blankietów Kart oraz dystrybucję Kart;

2) system teleinformatyczny, za pomocą którego są wykonywane czynności związane z realizacją programu.

2. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego dokonuje wyboru podmiotu odpowiedzialnego za wykonanie zadania, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.

3. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego może dokonać wyboru podmiotu odpowiedzialnego za wykonanie zadania, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.

4. Wójt realizuje program za pomocą systemu teleinformatycznego, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.

§ 14. 1. Wójt, wydając Kartę, informuje członka rodziny wielodzietnej o przysługujących mu uprawnieniach przez wskazanie strony internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, na której jest zamieszczony wykaz uprawnień przysługujących na podstawie programu.

2. Wójt, poza obowiązkiem wskazanym w ust. 1, informuje członków rodzin wielodzietnych o przysługujących im uprawnieniach przez obwieszczenie aktualnego wykazu uprawnień przysługujących na podstawie programu lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej gminie sposób publicznego ogłaszania.

  

Karta dla rodziców - jaki okres obowiązywania?

Zapisy Rozporządzenia:

§ 7. 1. Karta potwierdza uprawnienia członka rodziny wielodzietnej i jest wydawana:

1) rodzicowi oraz małżonkowi rodzica – na czas nieokreślony;

§2 3. Rodzic, który nabył uprawnienia wynikające z programu, nie traci tych uprawnień, mimo wystąpienia zmian mających wpływ na uprawnienie do korzystania z programu, chyba że sąd odebrał mu władzę rodzicielską lub ją ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej. Rodzic nie traci uprawnień wynikających z programu, jeżeli sąd nie odebrał

mu władzy rodzicielskiej lub jej nie ograniczył przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci.

4. Małżonek rodzica, który nabył uprawnienia wynikające z programu, nie traci tych uprawnień mimo wystąpienia zmian mających wpływ na uprawnienie do korzystania z programu, chyba że uprawnienia wynikające z programu utracił rodzic lub małżeństwo z rodzicem zostało unieważnione lub rozwiązane przez rozwód.

 

Karta dla dziecka - jaki okres obowiązywania?

Zapisy Rozporządzenia:

§ 7. 1. Karta potwierdza uprawnienia członka rodziny wielodzietnej i jest wydawana:

2) dziecku w wieku do ukończenia 18. roku życia – do ukończenia 18. roku życia;

3) dziecku powyżej 18. roku życia – odpowiednio do końca roku szkolnego lub akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z terminem wskazanym w zaświadczeniu, o którym mowa w § 10 ust. 5 pkt 3, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia;

4) dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, w wieku powyżej 18. roku życia – na okres ważności orzeczenia;

5) dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej – na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;

2. W przypadku osób, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 6, Karta jest ważna wraz z dokumentem potwierdzającym pobieranie nauki w szkole lub szkole wyższej.

§2 5. Dziecko, które nabyło uprawnienia wynikające z programu, zachowuje prawo do korzystania z programu odpowiednio przez okres, o którym mowa w ust. 2 pkt 1–3, mimo zmniejszenia się liczby dzieci wchodzących w skład rodziny wielodzietnej.

 

 

Na jakie zniżki mogą liczyć rodziny wielodzietne?

 

Oczekujemy na publikacje przez Koordynatora programu - MPiPS list instytucji i podmiotów udzielających zniżek

Zapisy Uchwały:

§ 2. 1. Ministrowie, każdy w zakresie swojej właściwości, biorąc pod uwagę możliwość realizacji celów, o których mowa w § 1, mogą podejmować działania na rzecz rodzin wielodzietnych, w szczególności przez przyznanie tym rodzinom uprawnień, w tym wprowadzenie zniżek w opłatach za wstęp do podległych im instytucji lub świadczone przez nie usługi oraz w opłatach za czynności administracyjne.

2. Koordynatorem programu ustanawia się ministra właściwego do spraw zabezpieczenia połecznego.

3. W przypadku przyznania rodzinom wielodzietnym uprawnień przez właściwych ministrów wykaz tych uprawnień oraz instytucji je przyznających jest niezwłocznie przekazywany ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego.

4. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego niezwłocznie zamieszcza wykaz na stronie internetowej urzędu go obsługującego.

 

Czy w Programie mogą uczestniczyć inne podmioty niż podległe ministerstwom?

Zapisy Uchwały:

§ 3. 1. Do programu mogą przystąpić podmioty inne niż instytucje zgłoszone przez właściwych ministrów.

2. W przypadku przystąpienia do programu podmiotów, o których mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego zamieszcza na stronie internetowej urzędu go obsługującego wykaz uprawnień oraz podmiotów je przyznających.

§ 4. Wykazy, o których mowa w § 2 ust. 4 i § 3 ust. 2, są aktualizowane każdorazowo w przypadku zmiany uprawnień lub instytucji albo podmiotów, które uprawnienia te przyznały.

 

Zapisy Rozporządzenia:

§ 21. 1. Przystąpienie do programu podmiotów innych niż instytucje zgłoszone przez właściwych ministrów następuje na podstawie umowy zawartej z ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego. Umowa zawiera w szczególności:

1) strony umowy;

2) uprawnienia przyznawane rodzinom wielodzietnym;

3) zasady i warunki rozwiązania umowy;

4) okres, na jaki jest zawierana umowa.

2. Umowy, o których mowa w ust. 1, mogą zawierać wojewodowie, na podstawie porozumienia zawartego z ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego.

3. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego może zlecić, w drodze konkursu, zawieranie umów, o których mowa w ust. 1, organizacjom pozarządowym prowadzącym przez okres co najmniej 5 lat działalność na rzecz rodzin wielodzietnych, mającym co najmniej jedną terenową jednostkę organizacyjną w każdym województwie w mieście będącym siedzibą wojewody lub sejmiku województwa.

4. Koszty związane z zawieraniem umów, o których mowa w ust. 1, są finansowane z budżetu państwa.

§25.8. Koszt uprawnień udzielonych w ramach programu przez podmioty inne niż instytucje podległe właściwym ministrom, które przystąpiły do programu, nie jest finansowany ze środków budżetu państwa.

 

Jaki wpływ ma Karta ogólnopolska na funkcjonujące programy i karty samorządów lokalnych (wojewódzkie, powiatowe, miejskie, gminne)?

Zapis Uchwały:

§ 7. Niniejszy program nie wpływa na obowiązywanie samorządowych programów przyznających uprawnienia rodzinom.

 

 

Oficjalna strona Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej - Karta Dużej Rodziny

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - Karta Dużej Rodziny