Strona startowa O nas Aktualności Galeria Kontakt
 
  baner  
 

Karta Dużej Rodziny (KDR)

W ramach rządowego programu wprowadzona została ogólnopolska Karta Dużej Rodziny, jako dokument zapewniający specjalne uprawnienia i zniżki na terenie całego kraju rodzinom wielodzietnym, bez względu na dochód. Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci. Dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest dzieciom do ukończenia 18 lub 25 roku życia, jeśli uczą się w szkole lub studiują. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio. Karta wydawana jest bezpłatnie. Posiadacze Karty Dużej Rodziny mają możliwość korzystania z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy transportowej na terenie całego kraju.

 

Z dniem 1 stycznia 2018 r. na mocy ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832). Karta Dużej Rodziny będzie dostępna w dwóch formach: tradycyjnej (tj. plastikowej) i elektronicznej (tj. na urządzeniach mobilnych).

Informacje dostępne na stronie: https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/karta-duzej-rodziny

Karta jest środkiem identyfikującym członka rodziny wielodzietnej, poświadczającym prawo członka rodziny wielodzietnej do uprawnień ustalonych w trybie określonym w niniejszej ustawie lub przyznanych na podstawie przepisów odrębnych:

 1. wydawanym w formie dokumentu z tworzywa sztucznego, zwanym dalej "kartą tradycyjną"
 2. lub realizowanym przy użyciu oprogramowania dedykowanego dla urządzeń mobilnych, udostępnionego przez ministra właściwego do spraw rodziny, zawierającego usługi ułatwiające korzystanie z przyznanych uprawnień, zwanym dalej „kartą elektroniczną” (wydawane od 01.01.2018r.)

Karty wydawane są bezpłatnie każdemu członkowi rodziny.

W przypadku zgubienia lub zniszczenia Karty duplikat karty wydawany jest za opłatą 9,40zł, natomiast kwota opłat za domówienie drugiej formy Karty wynosi 9,21 zł

 

Wydanie Karty podlega opłacie w wysokości 9,21 zł, w przypadku gdy:

 1. członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek, wydana już została wyłącznie karta tradycyjna i następnie członek rodziny wielodzietnej wnioskuje o kartę elektroniczną albo
 2. członkowi rodziny wielodzietnej, na jego wniosek, udostępniona już została karta elektroniczna i następnie członek rodziny wielodzietnej wnioskuje o wydanie karty tradycyjnej.

Członek rodziny wielodzietnej, który złożył wniosek o przyznanie Karty przed dniem 1 stycznia 2018r., nie ponosi opłaty za wydanie dodatkowej elektronicznej Karty, jeżeli złoży wniosek o jej wydanie przed dniem 1 stycznia 2020r.

 

Przez rodzinę wielodzietną rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

 1. w wieku do ukończenia 18. roku życia;
 2. w wieku do ukończenia 25. roku życia - w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej
 3. bez ograniczeń wiekowych - w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

Do posiadania Karty są uprawnieni członkowie rodziny wielodzietnej, tj. :

 1. rodzic (rodzice) - przez którego rozumie się także rodzica (rodziców) zastępczych lub osobę (osoby) prowadzącą rodzinny dom dziecka;
 2. małżonek rodzica;
 3. dziecko – w tym dziecko nad którym rodzic sprawuje rodzinną pieczę zastępczą oraz osobę przebywającą  w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym  domu dziecka, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2017 r. poz. Poz. 697 i 1292).

 

Przy składaniu wniosku należy okazać w szczególności następujące dokumenty :

 1. w przypadku rodzica -  oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej - w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
 2. w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia - oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
 3. w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 4. w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

 

W przypadku osób nieposiadających numeru PESEL, składając wniosek o przyznanie Karty, poza dokumentami, o których mowa powyżej, przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty, w szczególności:

 1. w przypadku rodzica - dokument potwierdzający tożsamość;
 2. w przypadku małżonka rodzica - dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;
 3. w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia - akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
 4. w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia - dokument potwierdzający tożsamość;
 5. w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia - dokument potwierdzający tożsamość.

 

Składając wniosek należy wskazać, czy dotyczy on karty tradycyjnej lub karty elektronicznej.

W przypadku gdy członek rodziny wielodzietnej ubiega się o przyznanie karty elektronicznej-  jest obowiązany podać adres poczty elektronicznej i numer telefonu komórkowego każdego członka rodziny wielodzietnej, który z usługi będzie korzystać.

Rodzic lub małżonek rodzica wskazuje jednocześnie członków rodziny wielodzietnej, której usługa ma dotyczyć.

 

Karta wydawana jest na okres :

 1. rodzicowi oraz małżonkowi rodzica - na czas nieokreślony;
 2. dziecku w wieku do ukończenia 18. roku życia - do ukończenia 18. roku życia;
 3. dziecku powyżej 18. roku życia - odpowiednio do dnia 30 września po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub w przypadku szkoły wyższej, do końca 30 września roku, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z zaświadczeniem szkolnym lub oświadczeniem- nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia;
 4. dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, w wieku powyżej 18. roku życia - na okres ważności orzeczenia;
 5. dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej - na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 6. osobie przebywającej w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o której mowa w art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - odpowiednio do dnia 30 września po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub  do końca roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, zgodnie z zaświadczeniem szkolnym lub oświadczeniem- nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia

 

 KARTA ELEKTRONICZNA - Aplikacja mKDR

 Jakie funkcje ma aplikacja mKDR?

 rodzic może posiadać na swoim smartfonie Karty swoich dzieci oraz małżonka;

 • aplikacja umożliwia wyszukiwanie partnerów KDR wg kategorii, lokalizacji, frazy;
 • funkcja geolokalizacji pozwala na wyszukiwanie partnerów udzielających zniżek w okolicy przebywania użytkownika aplikacji;
 • użytkownik aplikacji może dodawać partnerów KDR do listy „ulubionych”
 • aplikacja pozwala także na przekazywanie informacji członkom rodzin wielodzietnych zarówno o aktualnych zniżkach i nowych partnerach, jak i konieczności złożenia wniosku przed terminem ważności Karty, np. w przypadku dzieci przed 18 r.ż.
 • aplikacja umożliwia logowanie się poprzez szybki dostęp - podając kod pin.

 

O przyznanie elektronicznej Karty Dużej Rodziny mogą wnioskować również osoby korzystające dotychczas z Karty w tradycyjnej, plastikowej formie.

W przypadku osób, które do dnia 31 grudnia 2017r. złożyły wniosek o Kartę Dużej Rodziny, przyznanie Karty elektronicznej będzie bezpłatne- jeśli złożą wniosek o jej wydanie do dnia 31 grudnia 2019r.

Po upływie tego czasu, jak i w przypadkach gdy od dnia 1 stycznia 2018 r. członek rodziny wielodzietnej złożył wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny tylko w jednej formie, a następnie po jej przyznaniu złożył wniosek o dodatkową formę Karty, do wniosku musi załączyć dowód wniesienia opłaty za dodatkową formę Karty w kwocie 9,21zł.

 

Jak otrzymać elektroniczną Kartę Dużej Rodziny :

 1. należy złożyć wniosek podając dane osób, dla których wnioskuje o Kartę elektroniczną wraz z numerem telefonu i adresem poczty elektronicznej, na który przyjdą dane autoryzacyjne do aplikacji mKDR.
 2. po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, na adres poczty elektronicznej zostanie przesłany link do sklepu App Store lub Google Play oraz numer Karty, a na podany numer telefonu SMS z hasłem do pierwszego logowania wraz z ostatnimi cyframi Karty (cała procedura powinna trwać maksymalnie do tygodnia)
 3. po ściągnięciu aplikacji na swoje urządzenie mobilne, należy zalogować się podając skopiowany z e-maila numer Karty Dużej Rodziny oraz hasło z SMS, które należy zmienić po pierwszym logowaniu, a następnie spersonalizować Karty Dużej Rodziny członków rodzin wielodzietnych, którym zawnioskowano o przyznanie Karty elektronicznej. Przy czym rodzic poza swoją Kartą może w swoim telefonie wyświetlać Karty swoich dzieci oraz drugiego rodzica.

 

Szczegółowa instrukcja dostępna jest na stronie: https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/karta-duzej-rodziny/mkdr/

Wniosek o Kartę Dużej Rodziny można złożyć w Urzędzie Gminy Kowala ( pokoju nr 6) Kowala 105 a, 26-624 Kowala lub za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Empaitia.

Informacje o składaniu wniosku o Kartę Dużej Rodziny za pośrednictwem PIU EMp@tia można znaleźć na stronie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej pod adresem: https://empatia.mpips.gov.pl/karta-duzych-rodzin

Na stronach internetowych Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej : https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/kdr oraz https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/karta-duzej-rodziny/ znajdują się informacje dotyczące wnioskowania o Kartę Dużej Rodziny w formie elektronicznej.

Ponadto w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: https://www.mpips.gov.pl/bip/ogloszenia-i-wykazy/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wniosek-o-przyznanie-karty-duzej-rodziny-lub-wydanie-duplikatu/ znajduje się plik zawierający objaśnienia do wniosku, a także plik zawierający instrukcje wypełniania.