Strona startowa O nas Aktualności Galeria Kontakt
 
  baner  
 

Rodzaje świadczeń

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowali świadczy pomoc w następujących formach:

 

Świadczenia pieniężne:

 • Zasiłek stały,
 • Zasiłek okresowy,
 • Zasiłek celowy,
 • Specjalny zasiłek celowy,
 • Zasiłek celowy na zasadach zwrotu.

 

Świadczenia niepieniężne:

 • Praca socjalna,
 • Składki na ubezpieczenie społeczne,
 • Składki na ubezpieczenia zdrowotne,
 • Sprawienie pogrzebu,
 • Schronienie, posiłek, niezbędne ubranie,
 • Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
 • Pobyt i usługi w domu pomocy społecznej.

 

Zasiłek stały

Zasiłek stały, o którym mowa w art. 37 ustawy - przysługuje:

 • pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, tj. od kwoty 634 zł.
 • pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie tj. od kwoty 514 zł.

Przez osobę samotnie gospodarującą rozumiemy osobę prowadzącą jednoosobowe gospodarstwo domowe.

Przez rodzinę ustawodawca natomiast rozumie osoby spokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Całkowita niezdolność do pracy oznacza całkowitą niezdolność do pracy w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych albo zaliczenie do I lub II grupy inwalidzkiej lub legitymowanie się znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Niezdolność do pracy z tytułu wieku oznacza ukończone przez kobietę 60 lat i 65 lat ukończone przez mężczyznę.

W przypadku osoby samotnie gospodarującej zasiłek stały ustala się w wysokości stanowiącej różnicę między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej, a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 604 zł.

W przypadku osoby w rodzinie zasiłek stały ustala się w wysokości różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie, a dochodem tej osoby.

Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie. W przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i renty socjalnej zasiłek stały nie przysługuje.

Należy nadmienić, iż rodzina zobowiązana jest do udzielania pomocy członkom rodziny, którzy nie są w stanie samodzielnie zaspakajać swoich potrzeb w związku z ustawowym obowiązkiem alimentacyjnym.

 

Zasiłek okresowy

Zasiłek okresowy, o którym mowa w art. 38 ustawy- przysługuje:

 • osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, czyli od kwoty 634 zł;
 • rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny, w szczególności ze względu na:
  • długotrwałą chorobę,
  • niepełnosprawność,
  • bezrobocie,
  • możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

Minimalna wysokość zasiłku okresowego wynosi 20 zł. Okres, na jaki jest przyznawany zasiłek okresowy, ustala ośrodek pomocy społecznej na podstawie okoliczności sprawy. 

Należy nadmienić, iż rodzina zobowiązana jest do udzielania pomocy członkom rodziny, którzy nie są w stanie samodzielnie zaspakajać swoich potrzeb w związku z ustawowym obowiązkiem alimentacyjnym.

 

Zasiłek celowy

Zasiłek celowy, o którym mowa w art. 39 ustawy może być przyznany w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. Osobom bezdomnym i innym osobom nie mającym możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia może być przyznany zasiłek celowy na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne.

 

Specjalny zasiłek celowy

Jest świadczeniem przysługującym na podstawie art. 41 ustawy o pomocy społecznej i może być przyznany w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium ustawowe - w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny.

Szczególnie uzasadnione przyczyny należy udokumentować i  potwierdzić konieczność wydatku.

 

Zasiłek celowy na zasadach zwrotu

Świadczenie to może być przyznane w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe, ale pod warunkiem zwrotu części lub całości kwoty zasiłku (art. 41 ustawy o pomocy społecznej).

Należy nadmienić, iż  rodzina zobowiązana jest do udzielania pomocy członkom rodziny, którzy nie są w stanie samodzielnie zaspakajać swoich potrzeb w związku z ustawowym. obowiązkiem alimentacyjnym.

 

Świadczenia niepieniężne:

 

Praca socjalna 

Praca socjalna, o której mowa w art. 45 ustawy - to działalność zawodowa mająca na celu pomoc osobom i  rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w środowisku społecznym poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.

 

Praca socjalna prowadzona jest:

 • z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności  i samodzielności życiowej,
 • ze społecznością lokalną w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji i organizacji istotnych dla zaspokajania potrzeb członków społeczności.

Praca socjalna świadczona jest osobom i rodzinom bez względu na posiadany dochód.  W działalności tej wykorzystuje się właściwe jej metody i  techniki, stosowane z poszanowaniem godności osoby i jej prawa do samostanowienia.

  

Składki na ubezpieczenie społeczne 

Za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem, ośrodek pomocy społecznej opłaca składkę na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby opiekującej się nie przekracza 150% kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie i osoba opiekująca się nie podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych tytułów lub nie otrzymuje emerytury albo renty. Dotyczy to również osób, które w związku z koniecznością sprawowania opieki pozostają na bezpłatnym urlopie.

Przez ojca i matkę należy rozumieć również ojca i matkę współmałżonka. 

Konieczność sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad osobami, o których mowa powyżej, stwierdza lekarz ubezpieczenia zdrowotnego w zaświadczeniu wydanym nie wcześniej niż na 14 dni przed złożeniem wniosku o przyznanie świadczenia. 


Składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości określonej przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych jest opłacana przez okres sprawowania opieki. Składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nie przysługuje osobie, która w dniu złożenia wniosku o przyznanie świadczenia:

 • ukończyła 50 lat i nie posiada okresu ubezpieczenia (składkowego i nieskładkowego) wynoszącego co najmniej 10 lat;
 • posiada okres ubezpieczenia (składkowy i nieskładkowy) wynoszący 20 lat w przypadku kobiet i 25 lat w przypadku mężczyzn.

Należy nadmienić, iż rodzina zobowiązana jest do udzielania pomocy członkom rodziny, którzy nie są w stanie samodzielnie zaspakajać swoich potrzeb w związku z ustawowym obowiązkiem alimentacyjnym.

 

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

Składki zdrowotne ośrodek pomocy społecznej opłaca za osoby:

 • pobierające zasiłek stały,
 • bezdomne objęte indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności na zasadach określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia,
 • bezrobotne objęte indywidualnym programem wychodzenia z bezrobocia na zasadach określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Należy nadmienić iż ośrodek pomocy społecznej opłaca składki wyłącznie wówczas gdy osoba nie podlega ubezpieczeniu z innego tytułu np. ubezpieczenia w KRUS, w ZUS bądź przy członku rodziny.

 

Sprawienie pogrzebu

Pomoc społeczna obejmuje również obowiązek sprawienia pogrzebu w sposób ustalony przez gminę, zgodnie z wyznaniem zmarłego. Sprawienie pogrzebu jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym

Należy nadmienić, iż rodzina zobowiązana jest do udzielania pomocy członkom rodziny, którzy nie są w stanie samodzielnie zaspakajać swoich potrzeb w związku z ustawowym obowiązkiem alimentacyjnym.

 

Schronienie, posiłek, niezbędne ubranie

Ośrodek Pomocy Społecznej udziela schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym. Udzielenie schronienia następuje poprzez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego w  Domu dla bezdomnych mężczyzn w Radomiu ul. Słowackiego 188 lub w Domu dla bezdomnych kobiet w Radomiu ul. Zagłoby 3.

W ośrodku istnieje punkt wydawania odzieży używanej. Posiadamy odzież zarówno dla dzieci jak i dla osób dorosłych. Aby móc skorzystać z tej formy pomocy należy zgłosić się do właściwego rejonem pracownika socjalnego. Można również w tut. Ośrodku zostawić odzież, z której rodzina już nie korzysta.

W zakresie dożywiania Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje wieloletni program "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

W ramach Programu są realizowane działania dotyczące w szczególności zapewnienia pomocy w zakresie dożywiania:

 • dzieciom do 7 roku życia,
 • uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,
 • osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, z późn. zm.), w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym - w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych

Pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana nieodpłatnie osobom i rodzinom, o których mowa wyżej, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 150 % kryterium dochodowego, o którym mowa odpowiednio w art. 8 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej. W przypadku:

 • osoby samotnie gospodarującej, jest to kwota: 951 zł,
 • rodziny 771 zł na osobę w rodzinie.

Należy nadmienić, iż rodzina zobowiązana jest do udzielania pomocy członkom rodziny, którzy nie są w stanie samodzielnie zaspakajać swoich potrzeb w związku z ustawowym obowiązkiem alimentacyjnym.

Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, w ośrodkach wsparcia oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania oraz w ośrodkach wsparcia

Jeżeli wymaga tego indywidualna sytuacja, osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych, a są jej pozbawione, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych (art. 50 ustawy o pomocy społecznej). Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w  miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Zgodnie z Uchwałą Nr VII/37/09 Rady Gminy w Kowali z dnia 31 sierpnia 2009 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

 

Tabela odpłatności za usługi opiekuńcze

 

 Dochód netto w % kwoty stanowiącej kryterium dochodowe do otrzymania świadczenia z Pomocy społecznej

Wysokość   odpłatności w % ustalona od stawki godzinowej

Osoby   samotnej

Osoby   samotnie gospodarującej

Osoby   w rodzinie

Do 130 %

bezpłatnie

bezpłatnie

bezpłatnie

131 % -   155 %

5 % (0,40   zł za 1)

6 % (0,48   zł za 1 godz.)

8 % (0,64   zł za 1 godz.)

156 % -   180 %

8 % (0,64   zł za 1)

10 % (0,80   zł za 1 godz.)

15 % (1,20   zł za 1 godz.)

181 % -   205 %

10 % (0,80   zł za 1)

15 % (1,20   zł za 1 godz.)

20 % (1,60   zł za 1 godz.)

206 % -   230 %

15 % (1,20   zł za 1)

20 % (1,60   zł za 1 godz.)

25 % (2 zł   za 1 godz.)

231 % -   255 %

20 % (1,60   zł za 1)

25 % (2 zł   za 1 godz.)

30 % (2,40   zł za 1 godz.)

256 % -   280 %

30 % (2,40   zł za 1)

35 % (2,80   zł za 1 godz.)

40 % (3,20   zł za 1 godz.)

281 % -   305 %

40 % (   3,20 zł za 1)

45 % (3,60   zł za 1 godz.)

55 % (4,40   zł za 1 godz.)

306 % -   330 %

50 % (4 zł   za 1)

55 % (4,40   zł za 1 godz.)

65 % (5,20   zł za 1 godz.)

331 % -   355 %

60 % (4,80   zł za 1)

70 % (5.60   zł za 1 godz.)

80 % (6,40   zł za 1 godz.)

356 % -   400 %

80 % (6,40   zł za 1)

90 % (7,20   zł za 1 godz.)

90 % (7,60   zł za 1 godz.)

powyżej   400 %

100% (8 zł   za 1)

100 % (8   zł za 1 godz.)

100 % (8   zł za 1 godz.)

 

Tabela odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze.

 

  Dochód   netto w % kwoty stanowiącej kryterium dochodowe do otrzymania świadczenia z pomocy społecznej

Wysokość   odpłatności w % ustalona od stawki godzinowej

Osoby   samotnej

Osoby   samotnie gospodarującej

Osoby   w rodzinie

Do 130 %

bezpłatnie

bezpłatnie

bezpłatnie

131 % -   155 %

4 % (0,40   zł za 1 godz.)

5 % (0,50   zł za 1 godz.)

7 % (0,70   zł za 1 godz.)

156 % -   180 %

8 % (0,80   zł za 1 godz.)

12 % (1,20   zł za 1 godz.)

14 % (1,40   zł za 1 godz.)

181 % -   205 %

12 % (1,20   zł za 1 godz.)

18 % (1,80   zł za 1 godz.)

25 % (2,50   zł za 1 godz.)

206 % -   230 %

20 % (2 zł   za 1 godz.)

25 % (2,50   zł za 1 godz.)

30 % (3 zł   za 1 godz.)

231 % -   255 %

25 % (2,50   zł za 1 godz.)

30 % (3 zł   za 1 godz.)

35 % (3,50   zł za 1 godz.)

256 % -   280 %

30 % (3 zł   za 1 godz.)

35 % (3,50   zł za 1 godz.)

40 % (4 zł   za 1 godz.)

281 % -   305 %

50 % ( 5   zł za 1 godz.)

55 % (5,50   zł za 1 godz.)

60 % (6 zł   za 1 godz.)

306 % -   330 %

70 % (7 zł   za 1 godz. )

75 % (7,50   zł za 1 godz.)

80 % (8 zł   za 1 godz.)

331 % -   355 %

90 % (9 zł   za 1 godz.)

90 % (9 zł   za 1 godz.)

95 % (9,50   zł za 1 godz.)

powyżej   355 %

100% (10   zł za 1 godz.)

100 % (10   zł za 1 godz.)

100 % (8   zł za 1 godz.)

 

Należy nadmienić, iż  rodzina zobowiązana jest do udzielania pomocy członkom rodziny, którzy  nie są w stanie samodzielnie zaspakajać swoich potrzeb w związku z ustawowym obowiązkiem alimentacyjnym.

 

Pobyt i usługi w domu pomocy społecznej

W razie niemożności zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania klienta, przez rodzinę i  gminę osobie wymagającej opieki całodobowej (art. 54 ustawy o pomocy społecznej) pracownicy socjalni czynią starania o umieszczenie w domu pomocy społecznej tj. placówce  pobytu stałego zapewniającej całodobową opiekę. Osobę ww. kieruje się do domu pomocy społecznej odpowiedniego typu, zlokalizowanego jak najbliżej miejsca zamieszkania osoby kierowanej,  chyba że okoliczności sprawy wskazują inaczej, po uzyskaniu zgody tej osoby lub jej przedstawiciela ustawowego na umieszczenie w domu pomocy społecznej. Osoba wymagająca wzmożonej opieki medycznej kierowana jest przez starostę do zakładu opiekuńczo-leczniczego lub placówki pielęgnacyjno-opiekuńczej. W przypadku gdy osoba bezwzględnie wymagająca pomocy lub jej przedstawiciel ustawowy nie wyrażają zgody na umieszczenie w domu pomocy społecznej lub po umieszczeniu wycofają swoją zgodę, ośrodek pomocy społecznej lub dom  pomocy społecznej są obowiązane do zawiadomienia o tym właściwego sądu, a jeżeli osoba  taka nie ma przedstawiciela ustawowego lub opiekuna - prokuratora.

Domy pomocy społecznej, w zależności od tego, dla kogo są przeznaczone, dzielą się na domy dla:

 1. osób w podeszłym wieku;
 2. osób przewlekle somatycznie chorych;
 3. osób przewlekle psychicznie chorych;
 4. dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie;
 5. dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie;
 6. osób niepełnosprawnych fizycznie.

Należy nadmienić, iż rodzina zobowiązana jest do udzielania pomocy członkom rodziny, którzy nie są w stanie samodzielnie zaspakajać swoich potrzeb w związku z ustawowym obowiązkiem alimentacyjnym.