Strona startowa O nas Aktualności Galeria Kontakt
 
  baner  
 

Informacja - Program - Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

Gmina Kowala od dnia 01.04.2021 roku przystąpi  do  realizacji Programu  „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021  finansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

 

Termin realizacji programu upływa w dniu 31 grudnia 2021 roku.

 

Celem usług asystenta osobistego jest zwiększenie szans osób niepełnosprawnych na prowadzenie bardziej samodzielnego i aktywnego życia oraz poprawy ich funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w jej środowisku.

 

Usługi asystenta mogą polegać w szczególności na:

  • pomocy w wyjściu, powrocie oraz /lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne lub sportowe);
  • pomocy w zakupach z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
  • załatwianiu spraw urzędowych, nawiązywaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
  • wykonywaniu czynności dnia codziennego.

 

Adresatami programu są :

  • dzieci do 16 r.ż z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami : konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji; zamieszkałe na terenie Gminy Kowala;
  • pełnoletnie osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych lub orzeczenie równoważne do w/w, zamieszkałe na terenie Gminy Kowala, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

 

Dodatkowy założeniem Programu jest aby 70 % uczestników Programu wymagało wysokiego poziomu wsparcia, przez co rozumie się znaczny stopień niepełnosprawności lub dzieci niepełnosprawne z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami pkt. 7 i 8 (konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji) w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją.

 

Limit godzin usług asystenta przypadających na jedną osobę niepełnosprawną wynosi nie więcej niż 30 godzin miesięcznie. Osoba niepełnosprawna nie ponosi odpłatności za usługi asystenta.

 

W godzinach realizacji usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej, usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego lub obejmujące analogiczne wsparcie, finansowane z innych źródeł.

Osoba, która chce zostać uczestnikiem Programu lub jej opiekun prawny zobowiązana/-y jest złożyć następujące dokumenty, które będą podstawą do przyznania usług asystenta:

1)  wypełnioną i podpisaną Kartę zgłoszenia Uczestnika do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021,

2)  kserokopię aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego,

3)  klauzulę informacyjną Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowali wraz z oświadczeniem o zapoznaniu się z treścią (składa uczestnik Programu odrębnie inne pełnoletnie osoby posiadające zdolność do czynności prawnych, których dane osobowe zostały przekazane do Realizatora Programu w karcie zgłoszenia).

 

W/w dokumenty dostępne są w  Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kowali, Kowala 104, 26-624 Kowala, pok. 2.

Osoba do kontaktu: Marta Derlatka – 48 330 87 83 wew. 22.