Strona startowa O nas Aktualności Galeria Kontakt
 
  baner  
 

Program „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024

 

Gmina Kowala ogłasza nabór do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.


Usługi asystencji osobistej polegają na wspieraniu przez asystenta osoby z niepełnosprawnością w różnych sferach życia, w tym:

 1. wsparcia uczestnika w czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymaniu higieny osobistej;
 2. wsparcia uczestnika w prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianiu ról w rodzinie;
 3. wsparcia uczestnika w przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
 4. wsparcia uczestnika w podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Adresatami programu są:


1. dzieci do ukończenia 16. roku życia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności – konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz

2. osoby z niepełnosprawnościami posiadającym orzeczenie:
     a. o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
     b. o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
     c. traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2023 r. poz. 100, z późn. zm.).

Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby niebędące członkami rodziny uczestnika, opiekunami prawnymi uczestnika lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem. Na potrzeby realizacji Programu za członków rodziny uczestnika uznaje się wstępnych lub zstępnych, małżonka, rodzeństwo, teściów, zięcia, synową, macochę, ojczyma oraz osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, a także osobę pozostającą w stosunku przysposobienia z uczestnikiem.


Asystentem osobistym osoby niepełnosprawnej mogą zostać osoby:

 1. posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących zawodach i specjalnościach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, siostra PCK, fizjoterapeuta
  lub
 2. posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami, np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu
  lub
 3. wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego (w przypadku osoby małoletniej albo ubezwłasnowolnionej całkowicie) w Karcie zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością”.

W przypadku, gdy usługi asystencji osobistej będą świadczone na rzecz dzieci z niepełnosprawnościami do ukończenia 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami w pkt 7 i 8 w orzeczeniu o niepełnosprawności - konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji, w odniesieniu do osoby, która ma świadczyć usługi asystencji osobistej, wymagane jest także:

 1. zaświadczenie o niekaralności,
 2. informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym w postaci wydruku pobranej informacji z Rejestru,
 3. pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.

Uczestnicy Programu nie ponoszą odpłatności za korzystanie z asystencji osobistej.
Przy czym liczba przyznanych godzin zależna będzie od ilości godzin wskazanych we wniosku o środki finansowe.


Usługi asystencji osobistej mogą być realizowane przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przy czym przez tego samego asystenta maksymalnie do 12 godzin na dobę. Przez dobę należy rozumieć 24 kolejne godziny , poczynając od godziny, w której asystent rozpoczyna realizację usługi asystencji osobistej. Do czasu realizacji usługi asystencji osobistej nie wlicza się czasu dojazdu do i od uczestnika.


Usługi asystencji osobistej przyznaje na podstawie Karty zgłoszenia do Programu „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” – edycja 2024, której wzór stanowi załącznik nr 7 do Programu.


Osoby zainteresowane wsparciem asystenta, proszone są o zgłoszenie się w terminie do 10 stycznia 2024 r. do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej ul. Marii Walewskiej 3, w celu pobrania/złożenia Karty zgłoszeniowej do Programu. Niezbędne jest także dołączenie do karty zgłoszenia kopii aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności.


Szczegółowe informacje dot. Programu można uzyskać pod numerem telefonu:
48 330 87 83 - pracownik socjalny – Marta Derlatka


Zakwalifikowanie do Programu odbywać się będzie z uwzględnieniem kolejności zgłoszeń uczestników oraz potrzeb osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym, a także samotnie gospodarujących.

MRiPSPLgodlo