Strona startowa O nas Aktualności Galeria Kontakt
 
   
 

Dofinansowanie projektu „Aktywna Rodzina fundamentem życia społecznego i zawodowego”

Podstawowe zestawienie poziom z EFS kolor - Kopia

 

Gmina Kowala, otrzymała dofinansowanie na realizację projektu „Aktywna Rodzina fundamentem życia społecznego i zawodowego” o wartości 330 000,00 zł w ramach osi priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, działania 9.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach EFS zgodnie
z RPO WM na lata 2014 - 2020.

Realizatorem projektu będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowali w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Radomiu.

Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa grupy 30 osób (24K i 6M) i ich rodzin zagrożonych ubóstwem i wielorakim wykluczeniem społecznym z powodu niepełnosprawności członka rodziny, przemocy, bezrobocia, zamieszkujących obszar wiejski gminy Kowala na terenie woj. mazowieckiego okresie od 01.09.2017 do 31.12.2018r..

Pomocą zostaną objęte osoby zamieszkujące w gminie Kowala, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, w tym z powodu bezrobocia, ubóstwa, niskiego wykształcenia, wielorakiego wykluczenia społecznego, osoby korzystające z PO PŻ, osoby z niepełnosprawnością.

Uczestnicy zostaną podzieleni na III grupy szkoleniowe tj.:

 1. I grupa – 15 osób z rodzinami,
 2. II grupa – 5 rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym,
 3. III grupa – 10 osób zakwalifikowanych do III profilu pomocy zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

W ramach realizacji projektu oferowane będą następujące działania:

 • indywidualna diagnoza potrzeb, która pozwoli na zastosowanie różnorodnych, kompleksowych, zindywidualizowanych form wsparcia, dopasowanych do poziomu możliwości potrzeb uczestników,
 • szkolenia i warsztaty podnoszące kompetencje w zakresie powrotu na rynek pracy,
 • realizacja Programu Aktywizacja i Integracja,
 • prace społecznie użyteczne,
 • wsparcie finansowe w postaci zasiłków celowych,
 • wykłady edukacyjne w zakresie profilaktyki uzależnień, zdrowego stylu życia, bezpieczeństwa w sieci,
 • zajęcia dla dzieci w ferie i wakacje,
 • dyżury specjalistów (psycholog, pedagog, prawnik, terapeuta),
 • warsztaty podnoszące kompetencje opiekuńczo-wychowawcze,
 • warsztaty nt. niepełnosprawności, niedyskryminacji i tolerancji.

 

Rekrutacja po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu będzie trwała od 1 do 14 września 2017r.

 

Bliższe informacje na temat bezpłatnego udziału w projekcie można uzyskać osobiście w Biurze Projektu – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kowali, Kowala 105A, 26-624 Kowala, telefonicznie 48 610-17-60 wew. 23, 25, 26, 43, 58.