Strona startowa O nas Aktualności Galeria Kontakt
 
   
 

Rekrutacja do projektu pn. "Aktywna Rodzina fundamentem życia społecznego i zawodowego”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowali ogłasza nabór osób do projektu konkursowego: "Aktywna Rodzina fundamentem życia społecznego i zawodowego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFS zgodnie z RPO WM na lata 2014 – 2020 w ramach osi priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, działanie 9.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”

Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa grupy 30 osób (24K i 6M) i ich rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z powodu niepełnosprawności członka rodziny, przemocy, bezrobocia, zamieszkujących na terenie gminy Kowala w okresie od 01.09.2017 do 31.12.2018r.

 

Do udziału w projekcie zapraszany:

  1. osoby zamieszkałe na terenie gminy Kowala,
  2. osoby długotrwale bezrobotne (szczególnie posiadające III profil w PUP),
  3. osoby niepełnosprawne,
  4. rodziny z dziećmi, w tym z dziećmi niepełnosprawnymi,
  5. rodziców samotnie wychowujących dzieci,
  6. osoby korzystające z wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żwnościowa na lata 2014-2020

 

W ramach projektu przewidziano następujące rodzaje wsparcia:

-        diagnoza indywidualnych potrzeb uczestników projektu,

-        szkolenia i warsztaty podnoszące kompetencje w zakresie powrotu na rynek pracy,

-        prace społecznie użyteczne,

-        zajęcia integracyjne dla dzieci podczas ferii i wakacji

-        działania środowiskowe i spotkania integracyjne,

-        wyjścia kulturalne do teatru, kina i muzeum,

-        dyżury specjalistów (psycholog, pedagog, prawnik, terapeuta),

-        warsztaty podnoszące kompetencje opiekuńczo-wychowawcze, wsparcie finansowe.

Więcej informacji można uzyskać osobiście w Biurze projektu mieszczącym się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kowali, Kowala 105A, 26-624 Kowala, pokój nr 1,2,3 lub pod numerem telefonu: (48) 610-17-60 wew. 23,25,43,58 w poniedziałki od 8.00 do 16.00, w pozostałe dni od 7.00 do 15.00.

Zgłoszenie do uczestnictwa w projekcie: „Aktywna Rodzina fundamentem życia społecznego i zawodowego” jest dobrowolne i bezpłatne.

 

Rekrutacja trwa od 01.09.2017r. do 15.09.2017r.

 

 

 PLAKAT AKTYWNA RODZINA