Strona startowa O nas Aktualności Galeria Kontakt
 
   
 

Rekrutacja do projektu pn. "Aktywna Rodzina fundamentem życia społecznego i zawodowego”

 

przedłużona do 29 września 2017r.

 

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowali ogłasza nabór osób do projektu konkursowego: "Aktywna Rodzina fundamentem życia społecznego i zawodowego” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków EFS zgodnie z RPO WM na lata 2014 – 2020 w ramach osi priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, działanie 9.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”.

 

 

 

Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa grupy 30 osób (24K i 6M) i ich rodzin zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z powodu niepełnosprawności członka rodziny, przemocy, bezrobocia, zamieszkujących na terenie gminy Kowala w okresie od 01.09.2017 do 31.12.2018r.

 

 

 

Do udziału w projekcie zapraszany:

 

 1. osoby zamieszkałe na terenie gminy Kowala,
 2. osoby długotrwale bezrobotne (szczególnie posiadające III profil w PUP),
 3. osoby niepełnosprawne,
 4. rodziny z dziećmi, w tym z dziećmi niepełnosprawnymi,
 5. rodziców samotnie wychowujących dzieci,
 6. osoby korzystające z wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na lata 2014-2020.

 

 

 

W ramach projektu przewidziano następujące rodzaje wsparcia:

 

 • diagnoza indywidualnych potrzeb uczestników projektu,
 • szkolenia i warsztaty podnoszące kompetencje w zakresie powrotu na rynek pracy,
 • prace społecznie użyteczne,
 • zajęcia integracyjne dla dzieci podczas ferii i wakacji
 • działania środowiskowe i spotkania integracyjne,
 • wyjścia kulturalne do teatru, kina i muzeum,
 • dyżury specjalistów (psycholog, pedagog, prawnik, terapeuta),
 • warsztaty podnoszące kompetencje opiekuńczo-wychowawcze, wsparcie finansowe.

 

 

 

Więcej informacji można uzyskać osobiście w Biurze projektu mieszczącym się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kowali, Kowala 105A, 26-624 Kowala, pokój nr 1,2,3 lub pod numerem telefonu: (48) 610-17-60 wew. 23,25,43,58 w poniedziałki od 8.00 do 16.00, w pozostałe dni od 7.00 do 15.00.

 

 

 

Zgłoszenie do uczestnictwa w projekcie: „Aktywna Rodzina fundamentem życia społecznego i zawodowego” jest dobrowolne i bezpłatne.

 

 

 

Rekrutacja trwa od 01.09.2017r. do 29.09.2017r.

 

 

PLAKAT AKTYWNA RODZINA plakat 25.09.2017 - Kopia