Strona startowa O nas Aktualności Galeria Kontakt
 
   
 

Program „Dobry Start” (300 dla ucznia)

„Dobry Start” zgodnie z Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu “Dobry Start” to 300 zł wsparcia dla każdego uczącego się dziecka. Można je będzie otrzymać jeszcze przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2018/2019.

Program, którego głównym celem jest wyrównywanie szans wśród uczniów, ma mieć charakter powszechny, dlatego wsparciem z programu zostaną objęte rodziny z dziećmi na utrzymaniu w wieku szkolnym bez względu na dochód.

 

Kto może otrzymać wsparcie?

Świadczenie „Dobry Start” – 300 dla ucznia, przysługuje raz w roku dla dzieci na rozpoczęcie roku szkolnego od I klasy, szkoły podstawowej do ukończenia 20 roku życia, a w przypadku dziecka lub osoby uczącej się legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności do ukończenia 24. roku życia.

Uwaga: świadczenie dobry start nie przysługuje na dziecko uczęszczające do przedszkola, w tym na dziecko realizujące roczne przygotowanie przedszkolne („tzw. zerówka”) w szkole podstawowej, a także w przedszkolu lub w innej formie wychowania przedszkolnego. Nie obejmuje także studentów, uczniów szkół policealnych i uczniów szkół dla dorosłych

 

Jak otrzymać świadczenie „Dobry Start”?

Aby otrzymać świadczenie należy złożyć wniosek o ustalenie świadczenia dobry start w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kowali (budynek Urzędu Gminy w Kowali pokój nr. 6 ). Wniosek składa rodzic, opiekun prawny lub faktyczny opiekun dziecka, w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Wnioski o przyznanie świadczenia dobry start można pobrać w siedzibie Gops -u w Kowali (budynek Urzędu Gminy w Kowali pokój 6) lub pod linkiem https://www.mpips.gov.pl/DobryStart/wzor-wniosku-o-swiadczenie

 

Kiedy złożyć wniosek?

Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia dobry start będzie można składać od 1 lipca 2018r. do 30 listopada 2018r. drogą elektroniczną przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia 2018r. do 30 listopada 2018r. wnioski można złożyć także drogą tradycyjną (papierową) w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kowali (budynek Urzędu Gminy Kowala, pokoju nr 6, Kowala 105 a, 26-624 Kowala)

W przypadku wniosków złożonych w miesiącu lipcu 2018r. i sierpniu 2018r., świadczenie wypłacone zostanie nie później niż do 30 września 2018r. Natomiast świadczenie przyznane na podstawie wniosku złożonego w okresie od 1 września 2018r. do dnia 30 listopada 2018r. zostanie wypłacone w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu przyznawania świadczenia zrezygnowano z konieczności wydania i doręczenia decyzji administracyjnej, będą one wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w przypadku nienależnie pobranych świadczeń.

 

Kiedy świadczenie Dobry Start nie przysługuje?

Zgodnie z §6 pkt 2 rozporządzenia, świadczenie dobry start nie przysługuje:

  • jeśli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatne pełne utrzymanie
  • na dziecko z tytułu rozpoczęcia przygotowania przedszkolnego.

 

Więcej informacji o Programie „Dobry Start 300 dla ucznia ” uzyskają Państwo klikając na poniższy link: https://www.mpips.gov.pl/DobryStart