Strona startowa O nas Aktualności Galeria Kontakt
 
   
 

KOMUNIKAT – STYPENDIA SZKOLNE

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do 15 września danego roku szkolnego.

Kto może złożyć wniosek?

  • rodzice, opiekunowie prawni niepełnoletniego ucznia,
  • pełnoletni uczeń,
  • dyrektor szkoły,

Rodzic (opiekun prawny) niepełnoletniego ucznia oraz pełnoletni uczeń do wniosku o przyznanie stypendium zobowiązani są dołączyć informacje o wszystkich dochodach uzyskanych przez członków rodziny w miesiącu poprzedzającym termin złożenia wniosku. Gdy wniosek składa dyrektor szkoły, nie musi on podawać danych uzasadniających przyznanie świadczenia.

! WAŻNE - świadczeń wychowawczych (Program „500+”) nie wlicza się do dochodów rodziny

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Wniosek o zasiłek szkolny należy złożyć w terminie dwóch miesięcy od daty wystąpienia zdarzenia losowego. Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający wystąpienie zdarzenia losowego.

 

Druki wniosków, oświadczeń i zaświadczeń dotyczących zasiłków i stypendiów szkolnych dostępne są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kowali, Kowala 104 (budynek Posterunku Policji w Kowali) od 27 sierpnia 2018r.

 

Wniosek stypendium szkolne - pobierz

 

Wnioski można składać od 3 września do 15 września 2018r. od poniedziałku w godz. od 8.00 do 16.00 i od wtorku do piątku, w godzinach od 7:00 do 15:00 w Gminnym Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowali, Kowala 104 (budynek Posterunku Policji w Kowali) od 27 sierpnia 2018r.