Strona startowa O nas Aktualności Galeria Kontakt
 
   
 

Warsztaty na temat przemocy

W okresie od października do grudnia 2018r. w szkołach podstawowych z terenu gminy odbyły się zajęcia dla uczniów dotyczące przemocy rówieśniczej oraz spotkania z rodzicami, których tematem była przemoc w rodzinie. Poprowadziła je Pani Magdalena Gomuła, psycholog pracująca w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Radomiu, posiadająca doświadczenie w pracy z osobami dotkniętymi przemocą w rodzinie.

Warsztaty z uczniami prowadząca zaczęła od zawarcia z nimi kontraktu, ustalono zasady panujące podczas zajęć. Następnie rozmawiała z nimi na temat tego, z czym im się kojarzy przemoc rówieśnicza, jaka jest jej skala, jaką rolę odgrywają sprawcy i świadkowie przemocy oraz w jaki sposób jest karana. Omówiono też zjawisko cyberprzemocy. Uczniowie poznali historię Magdy, która posłużyła im jako materiał do pracy podczas zajęć. Nastąpiła burza mózgów na temat przejawów przemocy rówieśniczej. Poruszono też kwestię zjawiska rozproszonej odpowiedzialności. Prowadząca poinformowała dzieci, do kogo mogą zwrócić się o pomoc w trudnej sytuacji, jak można pomóc osobie dotkniętej przemocą, a także podała numerów  telefonów zaufania i adresy stron www. 

Podczas spotkań z rodzicami przybliżono im kwestię zjawiska przemocy w rodzinie, przemocy rówieśniczej, ukazano związki między nimi. Scharakteryzowano rodzaje przemocy, zapoznano z konsekwencjami prawnymi za jej stosowanie. Prowadząca udzieliła rodzicom porad dotyczących sposobów zapobiegania stosowaniu przez dzieci przemocy i zachowań agresywnych oraz podkreśliła dużą rolę rodzica w tym procesie.

Działanie realizuje Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2018.