Strona startowa O nas Aktualności Galeria Kontakt
 
   
 

"DOBRY START" 300 dla ucznia

Głównym celem programu „Dobry Star” jest wyrównanie szans wśród uczniów. Ma charakter powszechny i dlatego wsparciem z programu zostaną objętej rodzin z dziećmi w wieku szkolnym bez względu na dochód.

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na rozpoczęcie roku szkolnego do ukończenia 20. roku życia, a w przypadku dziecka lub osoby uczącej się legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności do 24. roku życia w wysokości 300 zł.

Aby otrzymać świadczenie należy złożyć wniosek w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kowali. Wniosek składa rodzic, opiekun prawny lub faktyczny opiekun dziecka, w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Zgodnie z zapisami ww. rozporządzeniu, wnioski o świadczenie dobry start będzie można składać drogą elektroniczną (bankowość elektroniczna oraz ministerialny portal Emp@tia) od 1 lipca 2019r., a drogą papierową od 1 sierpnia 2019r.

 

Wnioski o przyznanie świadczenia dobry start można pobrać w siedzibie Gops -u w Kowali (budynek Urzędu Gminy w Kowali pokój 6 ) lub pod linkiem:

https://www.mpips.gov.pl/DobryStart/wzor-wniosku-o-swiadczenie

 

Wnioski należy złożyć do 30 listopada 2019r.

 

W przypadku wniosków złożonych w m-cu lipcu 2019r. i sierpniu 2019r., świadczenie wypłacone zostanie nie później niż do 30 września 2019r. Natomiast świadczenie przyznane na podstawie wniosku złożonego w okresie od 1 września 2019r. do dnia 30 listopada 2019r. zostanie wypłacone w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia przedmiotowego wniosku.

W celu usprawnienia i przyspieszenia procesu przyznawania świadczenia zrezygnowano z konieczności wydania i doręczenia decyzji administracyjnej, będą one wydawane jedynie w przypadku odmowy przyznania świadczenia, a także w przypadku nienależnie pobranych świadczeń.

Uwaga: świadczenie dobry start nie przysługuje na dziecko uczęszczające do przedszkola, w tym na dziecko realizujące roczne przygotowanie przedszkolne („tzw. zerówka”) w szkole podstawowej, a także w przedszkolu lub w innej formie wychowania przedszkolnego. Nie obejmuje także studentów, uczniów szkół policealnych i uczniów szkół dla dorosłych

Kiedy świadczenie Dobry Start nie przysługuje?

Zgodnie z §6 pkt 2 rozporządzenia, świadczenie dobry start nie przysługuje:

  • jeśli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatne pełne utrzymanie
  • na dziecko z tytułu rozpoczęcia przygotowania przedszkolnego.

Więcej informacji o Programie „Dobry Start 300 dla ucznia ” uzyskają Państwo klikając na poniższy link: https://www.mpips.gov.pl/DobryStart