Strona startowa O nas Aktualności Galeria Kontakt
 
   
 

Dofinansowanie projektu „Skuteczna integracja i aktywizacja”

 Gmina Kowala znalazła się na liście projektów wybranych do dofinansowania na realizację projektu „Skuteczna integracja i aktywizacja” o wartości 280 000,00 zł w ramach osi priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, działania 9.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zgodnie  z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Mazowieckiego na lata 2014 - 2020.

 

Realizatorem projektu będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowali w partnerstwie z Powiatowym Urzędem Pracy w Radomiu.

Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa grupy 20 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym zamieszkujących obszar gminy Kowala w okresie od 01.09.2019 do 31.12.2020r.

Grupę docelową będzie stanowić 20 osób (kobiety i mężczyźni) oraz ich dzieci zamieszkujących z terenu gminy Kowala zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w artykule 7 ustawy.

 

W ramach realizacji projektu oferowane będą następujące działania:

-       indywidualna diagnoza potrzeb, która pozwoli na zastosowanie różnorodnych, kompleksowych, zindywidualizowanych form wsparcia, dopasowanych do poziomu możliwości potrzeb uczestników,

-       szkolenia i warsztaty podnoszące kompetencje w zakresie powrotu na rynek pracy, w tym kursy i szkolenia zawodowe,

-       prace społecznie użyteczne,

-       wsparcie finansowe w postaci zasiłków celowych,

-       wykłady edukacyjne w zakresie profilaktyki uzależnień, zdrowego stylu życia, bezpieczeństwa w sieci,

-       zajęcia i warsztaty integracyjne dla dzieci podczas wakacji,

-       dyżury specjalistów (psycholog, pedagog, prawnik, trener rozwoju osobistego i zawodowego),

-       warsztaty podnoszące kompetencje opiekuńczo-wychowawcze,

-       warsztaty nt. niepełnosprawności, niedyskryminacji i tolerancji.

-       wyjazdy kulturalno-edukacyjne do teatru, kina muzeum.

 

Rekrutacja po podpisaniu umowy o dofinansowanie projektu będzie trwała od 1 do 14 września 2019r.

Bliższe informacje na temat bezpłatnego udziału w projekcie można uzyskać osobiście w Biurze Projektu – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kowali, Kowala 104, 26-624 Kowala, telefonicznie 48 48 330 87 83.

 ok