Strona startowa O nas Aktualności Galeria Kontakt
 
  baner  
 

Formularz do wymiany informacji pomiędzy podmiotami realizującymi projekty w Osi Priorytetowej VIII i Osi Priorytetowej IX RPO WM 2014-2020

Projekt „Skuteczna integracja i aktywizacja” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Osi Priorytetowej IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Działania 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

 

Nr Projektu: RPMA.09.01.00-14-c073/19-00

Tytuł Projektu: „Skuteczna integracja i aktywizacja”

Beneficjent: Gmina Kowala – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowali

Partner: Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu

Kontakt do biura Projektu:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Kowala 104, 26-624 Kowala

Kierownik Projektu – Anna Zaleszczyk, 48 330-87-83 wew. 20, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. ,

Koordynator Projektu – Sylwia Piszczek, 48 330-87-83 wew. 21, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. .

 

 1.Cel główny Projektu

Głównym celem Projektu jest aktywizacja społeczna i zawodowa grupy 20 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym zamieszkujących obszar gminy Kowala w okresie od 01.09.2019r. do 31.12.2020r.

 

2.Cele szczegółowe Projektu

Cel szczegółowy 1. Nabycie umiejętności aktywnego poruszania się na rynku pracy i próba podjęcia zatrudniania wśród 3 osób w okresie trwania Projektu.

Cel szczegółowy 2. Aktywizacja zawodowa poprzez prace społecznie użyteczne dla 10 osób w trakcie trwania Projektu.

Cel szczegółowy 3. Wzrost zaangażowania w zakresie aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i środowisku lokalnym wśród 20 Uczestników Projektu w okresie realizacji Projektu.

Cel szczegółowy 4. Podniesienie świadomości 20 Uczestników Projektu na temat niepełnosprawności i tolerancji w trakcie trwania Projektu.

 

3.Grupa docelowa

Grupę docelową będzie stanowić 20 osób (kobiety i mężczyźni) oraz 15 dzieci zamieszkujących teren gminy Kowala województwa mazowieckiego zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym - osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń pomocy społecznej zgodnie ustawą z dnia 12.03.2004r. o pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej tj. spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w artykule 7 ustawy, osoby z niepełnosprawnością w rozumieniu Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014-2020, osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

 

4.Kryteria rekrutacyjne

Kryteria rekrutacji formalne:

1)miejsce zamieszkania w gminie Kowala,

2)należenie do co najmniej jednej z grup docelowych poniżej.

Kryteria punktowane:

1)osoby korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej lub kwalifikujące się do objęcia wsparciem pomocy społecznej spełniające co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy,

2)osoby z niepełnosprawnością,

3)osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy,

4)osoby długotrwale bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy,

5)osoby w niskim wykształceniem (od ISCED 3),

6)rodziny objęte pracą asystenta rodziny,

7)osoby preferowane przez pracownika socjalnego do objęcia wsparciem w ramach Projektu,

8)osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa,

9)osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia.

 

5.Szczegółowe warunki udziału w Projekcie

-----------------------------------------------

 

6.Harmonogram realizacji poszczególnych form wsparcia

Zadanie 1. Diagnoza potrzeb, ustalenie i realizacja indywidualnej ścieżki reintegracji – indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym i psychologiem, wsparcie finansowe dla uczestników Projektu. Czas realizacji zadania: 09.2019r.-12.2020r.

Zadanie 2. Szkolenia i warsztaty zwiększające szanse powrotu na rynek pracy – prace społecznie użyteczne, warsztaty grupowe z psychologiem i doradcą zawodowym, warsztaty z autoprezentacji i kreowania własnego wizerunku oraz pobyt w salonie kosmetycznym i fryzjerskim, warsztaty z elastycznych form zatrudnienia. Czas realizacji zadania: 09.2019r.-12.2020r.

Zadanie 3. Szkolenia i warsztaty zwiększające kompetencje społeczne – wykłady profilaktyczne i zdrowotne, warsztaty nt. niepełnosprawności niedyskryminacji i tolerancji, szkolenie z I pomocy przedmedycznej, Porady prawne, psychologiczne i pedagogiczne, wsparcie trenera rozwoju osobistego i zawodowego, warsztaty podnoszące kompetencje opiekuńczo wychowawcze. Czas realizacji zadania: 09.2019r.-12.2020r.

Zadanie 4. Integracja w środowisku – szkolenie z wolontariatu, zajęcia wakacyjne dla dzieci, wyjazdy kulturalno-edukacyjne do teatru, kina i muzeum, spotkania integracyjne w środowisku, konferencja dla osób z niepełnosprawnością. Czas realizacji zadania: 09.2019r.- 12.2020r.

 

7.Miejsce realizacji poszczególnych form wsparcia

Teren Gminy Kowala – Urząd Gminy w Kowali, Placówka Wsparcia Dziennego  z elementami socjoterapii – Świetlica „Szansa”, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowali.