Strona startowa O nas Aktualności Galeria Kontakt
 
  baner  
 

Informator dla osób chorych i niepełnosprawnych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowali informuje, że od 25 sierpnia 2011 rozpoczyna działalność

 

Punkt Informacyjny dla osób chorych i niepełnosprawnych.

Oferta punktu:

 • Dostarczanie informacji o instytucjach i organizacjach udzielających wsparcia i pomocy finansowej
 • Wydawanie druków wniosków min. o ustalenie stopnia niepełnosprawności lub otrzymanie sprzętu rehabilitacyjnego
 • Pomoc w wypełnianiu wniosków
 • Udzielanie skierowań po poradę prawną i psychologiczną
 • Udzielanie poradnictwa socjalnego
 • Dostarczanie ofert pracy dla osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności
 • Pomoc w uzyskiwaniu sprzętu rehabilitacyjnego o środków pomocniczych

 

Punkt czynny w pokoju nr 5:

Poniedziałek w godz. 15:00 do 16:00
Czwartek w godz. 8:00 do 10:00

Koordynator: pracownik socjalny Marta Derlatka
tel: 48 610 17 60 wew. 25

 

Osoba niepełnosprawna 

Za osoby niepełnosprawne uważa się te osoby, których stan fizyczny, psychiczny lub umysłowy trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza albo uniemożliwia wypełnianie ról społecznych, a w szczególności zdolności do wykonywania pracy zawodowej, pod warunkiem, że w stosunku do nich wydano jedno z trzech poniżej wymienionych orzeczeń organów orzekających:

 1. zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub
 2. całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy lub
 3. niepełnosprawności przed ukończeniem 16 roku życia.

 

Stopnie niepełnosprawności

Wyróżniamy trzy stopnie niepełnosprawności:

 1. Znaczny(do znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę mającą naruszoną sprawność organizmu:
  • niezdolną do podjęcia zatrudnienia,
  • zdolną do wykonywania zatrudnienia w zakładzie pracy chronionej albo w zakładzie aktywizacji zawodowej, wymagającą niezbędnej w celu pełnienia ról społecznych stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji).
 2. Umiarkowany (do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności ustawa zalicza osobę o naruszonej sprawności organizmu zdolną do wykonywania zatrudnienia na stanowisku pracy przystosowanym odpowiednio do potrzeb i możliwości wynikających z niepełnosprawności, wymagającą w celu pełnienia ról społecznych częściowej lub okresowej pomocy innej osoby w związku z ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji).
 3. Lekki (do lekkiego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę o naruszonej sprawności organizmu zdolną do wykonywania zatrudnienia, nie wymagającą pomocy innej osoby w celu pełnienia ról społecznych).

Organ orzekający niezdolności do pracy dla osób z powiatu radomskiego jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych ul. Czachowskiego 21 A 26 - 600 Radom.

Dla rolników organem przyznającym niezdolność do pracy w gospodarstwie rolnym jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego ul. Narutowicza 11/13 26 - 600m Radom.

Organem orzekającym stopień niepełnosprawności dla osób zamieszkujących powiat radomski jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Domagalskiego 7 26 - 600 Radom (budynek Starostwa Powiatowego).

 

 

Prawa dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności:

 • 49% ulgi na przejazdy w pociągach PKP - tylko w 2 klasie osobowych.
 • 37% ulgi w pociągach pospiesznych, ekspresowych, IC i EC.
 • 49% na przejazdy w autobusach PKS w komunikacji zwykłej, na podstawie biletów jednorazowych.
 • 37% ulgi w autobusach pospiesznych i przyspieszonych, na podstawie biletów jednorazowych.
 • Bezpłatne przejazdy komunikacją miejską wraz z wskazanym przez siebie opiekunem (na podstawie orzeczenia potwierdzającego stopień niepełnosprawności).
 • 95% ulgi na przejazdy w pociągach PKP i autobusach PKS dla opiekuna towarzyszącego w podróży (na podstawie jednego z dokumentów podopiecznego oraz biletów jednorazowych), przy czym opiekun musi być pełnoletni, a w przypadku osoby niewidomej musi mieć skończone 13 lat.
 • Karta parkingowej Kartę parkingową wydaje osobie niepełnosprawnej starosta. Za wydanie karty parkingowej pobiera się opłatę w wysokości ustalonej przez ministra właściwego do spraw transportu.
 • Zwolnienia z opłat abonamentowych.
 • Ulgi telekomunikacyjne (dla osób z orzeczeniem o symbolu 03 - L, 04 - O).
 • Ulgi na bilety do muzeów.
 • Odliczeń niektórych wydatków od dochodu.
 • Udogodnienia związane z usługami pocztowymi bezpłatnych usług doręczania listów, paczek i przekazów pocztowych bezpośrednio do domu (zapotrzebowanie na usługę zgłasza się na poczcie, w miejscu zamieszkania), ponadto placówki pocztowe muszą wydzielić stanowiska do obsługi osób niepełnosprawnych i dostosować skrzynki do ich potrzeb.

 

Prawa dla osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym:

 • Karta parkingowa potwierdzająca uprawnienia do niestosowania się do niektórych znaków drogowych Kartę parkingową wydaje osobie niepełnosprawnej starosta. Za wydanie karty parkingowej pobiera się opłatę w wysokości ustalonej przez ministra właściwego do spraw transportu.
 • Zwolnienie z opłaty abonamentowej za radio i telewizję, tylko w przypadku osób niewidomych, których ostrość wzroku nie przekracza 15% na podstawie jednego z dokumentów tj. orzeczenia stwierdzającego umiarkowany stopień niepełnosprawności z tytułu uszkodzenia narządu wzroku
 • Ulgi telekomunikacyjne.

 

Prawa dla osób niepełnosprawnych w stopniu lekkim:

Karta parkingowa potwierdzająca uprawnienia do niestosowania się do niektórych znaków drogowych. Kartę parkingową wydaje osobie niepełnosprawnej starosta. Za wydanie karty parkingowej pobiera się opłatę w wysokości ustalonej przez ministra właściwego do spraw transportu.

 

Osoby z upośledzeniem umysłowym (oraz ich opiekunowie) mają prawo do:

bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską na terenie Warszawy na podstawie legitymacji Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzenie Umysłowym.

 

Inwalidzi wojenni i wojskowi mają prawo do:

 • bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską na terenie Warszawy na podstawie Książeczki Inwalidy Wojennego (Wojskowego) wydanej przez ZUS,
 • przewodnik inwalidy wojennego (wojskowego) tylko o znacznym stopniu niepełnosprawności ma także prawo do bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską.

Dzieci i młodzież niepełnosprawna uczęszczające do szkoły, nie dłużej niż do ukończenia 24. roku życia, a studenci do 26. roku życia, ich rodzice lub opiekunowie mają prawo do:

 • 78% ulgi na przejazdy w pociągach osobowych i pospiesznych, ekspresowych EC, IC PKP (tylko w 2. klasie) i we wszystkich rodzajach autobusów PKS na trasie z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do: szkoły, przedszkola, ośrodka rehabilitacji, domu pomocy społecznej, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej, placówki opiekuńczo-wychowawczej, ośrodka wsparcia, i z powrotem, na podstawie legitymacji szkolnej,
 • bezpłatnych przejazdów na trasie z miejsca zamieszkania do szkoły, na podstawie ważnej legitymacji szkoły specjalnej z podaną trasą dojazdu (dotyczy młodzieży uczęszczającej do szkół specjalnych). Do bezpłatnego przejazdu ma prawo również opiekun dziecka na podstawie zaświadczenia wydanego przez szkołę, z podaną trasą dojazdu.

 

Renciści i emeryci (a także małżonek, na którego pobierany jest dodatek rodzinny) mają prawo do:

 • dwóch jednorazowych przejazdów w ciągu roku kalendarzowego z ulgą 37% w 2. klasie pociągów osobowych, pospiesznych i ekspresowych,
 • 48% ulgi w opłatach komunikacji miejskiej na podstawie aktualnego odcinka renty (emerytury) wraz z dowodem tożsamości.

❢ Uwaga
Należy pamiętać o tym, że bilet na przejazd "tam i z powrotem" jest traktowany jako dwa oddzielne przejazdy. Emeryci i renciści nie mają zniżek w autobusach PKS.

 

Zwolnione z opłat za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych są:

 • Osoby zaliczone do I grupy inwalidów,
 • Osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
 • Osoby całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji,
 • Osoby o trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje dodatek pielęgnacyjny,
 • Osoby, które skończyły 75 lat,
 • Osoby, które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne z właściwego organu realizującego zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej lub rentę socjalną z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub innego organu emerytalno-rentowego,
 • Osoby niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu,
 • Osoby, których ostrość wzroku nie przekracza 15%,
 • Inwalidzi wojenni i wojskowi,
 • Kombatanci, niektóre osoby będące ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz wdowy i wdowcy po kombatantach, którzy są jednocześnie emerytami lub rencistami.

 

Karta parkingowa potwierdza uprawnienia:

 • do korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych
 • do niestosowania się do następujących znaków drogowych:
  • B-1 zakaz ruchu w obu kierunkach
  • B-3 zakaz wjazdu pojazdów silnikowych z wyjątkiem motocykli jednośladowych
  • B-3a zakaz wjazdu autobusów
  • B-4 zakaz wjazdu motocykli
  • B-10 zakaz wjazdu motorowerów
  • B-35 zakaz postoju
  • B-37 zakaz postoju w dni nieparzyste
  • B-38 zakaz postoju w dni parzyste
  • B-39 strefa ograniczonego postoju

 

Przepis ten dotyczy również:

 1. kierującego pojazdem przewożącego osobę o obniżonej sprawności ruchowej;
 2. pracowników placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych pozostających pod opieką tych placówek.

 ❢ Uwaga

Osoby posiadające orzeczenia równoważne z orzeczeniami o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (orzeczenie o przynależności do dawnej I lub II grupy inwalidzkiej lub orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy) także mogą ubiegać się o wydanie karty parkingowej. Osoby posiadające orzeczenie równoważne z orzeczeniem o lekkim stopniu niepełnosprawności mogą uzyskać kartę parkingową po dostarczeniu zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego ograniczoną sprawność ruchową osoby niepełnosprawnej.

 

Zasiłki dla osób niepełnosprawnych:

 

Zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne

W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 583,00 zł. (art. 5 ust. 2 Ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych Dz.U. Nr 228 poz. 2255 z późn. zm.)

 

Zasiłek rodzinny przysługuje, do ukończenia przez dziecko:

 • 18 roku życia lub
 • Nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo
 • 24 roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

Zasiłek rodzinny nie przysługuje, jeżeli dziecko:

 • przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w rodzinie zastępczej;
 • pozostaje w związku małżeńskim. (art. 7)

Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka przysługuje matce lub ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka, a także osobie uczącej się na pokrycie zwiększonych wydatków związanych z rehabilitacją lub kształceniem dziecka w wieku:

 • Do ukończenia 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności.
 • Powyżej 16 roku życia do ukończenia 24 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:

 • Niepełnosprawnemu dziecku.
 • Osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.
 • Osobie, która ukończyła 75 lat.

Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje także osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia.

Zasiłek pielęgnacyjny nie przysługuje osobie uprawnionej do dodatku pielęgnacyjnego. (art. 16)

 

Świadczenie pielęgnacyjne,

Od stycznia 2013 r. nastąpiły wielkie zmiany w świadczeniach pielęgnacyjnych. Obecnie mamy dwa różne świadczenia: świadczenie pielęgnacyjne przyznawane w związku z opieką nad osobą niepełnosprawną, ale uzależnione od daty powstania niepełnosprawności oraz specjalny zasiłek opiekuńczy, którego przyznanie zależy od kryterium dochodowego. Aby otrzymać drugie świadczenie trzeba przede wszystkim zrezygnować z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania opieki nad osobą legitymującą się odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności. Różna jest także wysokość poszczególnych świadczeń. Pierwsze przysługuje w kwocie 620 zł, a drugie w kwocie 520 zł. Poniżej opisuje się szczegółowe zasady nabycia prawa do obu świadczeń

Od 1 stycznia 2013 r. Świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej przysługuje:

 • matce albo ojcu,
 • opiekunowi faktycznemu dziecka,
 • osobie będącej rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 • innym osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności - jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Osobom innym niż spokrewnione w pierwszym stopniu z osobą wymagającą opieki, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, z wyjątkiem osób o znacznym stopniu niepełnosprawności przysługuje świadczenie pielęgnacyjne, w przypadku gdy spełnione są łącznie następujące warunki:

 • rodzice osoby wymagającej opieki nie żyją, zostali pozbawieni praw rodzicielskich, są małoletni lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • nie ma innych osób spokrewnionych w pierwszym stopniu, są małoletnie lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • nie ma osób, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, (opiekuna faktycznego i osoby będącej rodziną zastępczą spokrewnioną) lub legitymują się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.",

 

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje, jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała:

 • nie później niż do ukończenia 18. roku życia lub
 • w trakcie nauki w szkole lub w szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25 roku życia.

Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje w wysokości 620,00 z1 zł miesięcznie.

 

Świadczenie pielęgnacyjne nie przysługuje, jeżeli:

 1. osoba sprawująca opiekę:
  • ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
  • ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego;
 2. osoba wymagająca opieki:
  • pozostaje w związku małżeńskim, chyba że współmałżonek legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu;
  • na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury;
  • członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego;
  • na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub prawo do świadczenia pielęgnacyjnego;
  • na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.";

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r.- Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2012 r. poz. 788 i 1529) ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 623,00 zł .W przypadku gdy łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę przekracza kwotę uprawniającą daną osobę do specjalnego zasiłku opiekuńczego o kwotę niższą lub równą kwocie odpowiadającej najniższemu zasiłkowi rodzinnemu przysługującemu w okresie, na który jest ustalany, specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje, jeżeli przysługiwał w poprzednim okresie zasiłkowym. W przypadku przekroczenia dochodu w kolejnym roku kalendarzowym specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje (przepis ma zastosowanie w przypadku składania wniosku poczynając od okresu zasiłkowego 2013/2014).

 

Za dochód rodziny osoby wymagającej opieki uważa się dochód następujących członków rodziny:

 1. w przypadku gdy osoba wymagająca opieki jest małoletnia:
  • osoby wymagającej opieki,
  • rodziców osoby wymagającej opieki,
  • małżonka rodzica osoby wymagającej opieki,
  • osoby, z którą rodzic osoby wymagającej opieki wychowuje wspólne dziecko,
  • pozostających na utrzymaniu osób, o których mowa w lit. a-d, dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia - z tym że do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko, a także rodzica osoby wymagającej opieki zobowiązanego tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do alimentów na jej rzecz;
 2. w przypadku gdy osoba wymagająca opieki jest pełnoletnia:
  • osoby wymagającej opieki,
  • małżonka osoby wymagającej opieki,
  • osoby, z którą osoba wymagająca opieki wychowuje wspólne dziecko,
  • pozostających na utrzymaniu osób, o których mowa w lit. a-c, dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia - z tym że do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko.

W przypadku gdy prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego ustala się na osobę znajdującą się pod opieką opiekuna prawnego lub umieszczoną w rodzinie zastępczej spokrewnionej w rozumieniu ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887 i Nr 288, poz. 1690 oraz z 2012 r. poz. 579, ze zm.) uwzględnia się dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz dochód osoby wymagającej opieki.

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 520,00 zł miesięcznie. Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługujący za niepełne miesiące kalendarzowe wypłaca się w wysokości 1/30 specjalnego zasiłku opiekuńczego za każdy dzień. Należną kwotę zasiłku zaokrągla się do 10 groszy w górę.

 

Specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje, jeżeli:

 1. osoba sprawująca opiekę:
  • ma ustalone prawo do emerytury, renty, renty rodzinnej z tytułu śmierci małżonka przyznanej w przypadku zbiegu prawa do renty rodzinnej i innego świadczenia emerytalno-rentowego, renty socjalnej, zasiłku stałego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego,
  • podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych tytułów (np. w KRUS)
  • ma ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego,
  • legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 2. osoba wymagająca opieki została umieszczona w rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej spokrewnionej, w rodzinnym domu dziecka albo, w związku z koniecznością kształcenia, rewalidacji lub rehabilitacji, w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym, z wyjątkiem podmiotu wykonującego działalność leczniczą, i korzysta w niej z całodobowej opieki przez więcej niż 5 dni w tygodniu;
 3. na osobę wymagającą opieki inna osoba ma ustalone prawo do wcześniejszej emerytury;
 4. członek rodziny osoby sprawującej opiekę ma ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego;
 5. na osobę wymagającą opieki jest ustalone prawo do dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub prawo do świadczenia pielęgnacyjnego;
 6. na osobę wymagającą opieki inna osoba jest uprawniona za granicą do świadczenia na pokrycie wydatków związanych z opieką, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

Ustalając prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, organ właściwy zwraca się do kierownika ośrodka pomocy społecznej o przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w celu weryfikacji okoliczności dotyczących spełniania warunków, o których mowa wyżej. Aktualizację wywiadu przeprowadza się po upływie 6 miesięcy, jeżeli do końca okresu, na który ustalone zostało prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego, pozostało więcej niż 3 miesiące, oraz w każdej sytuacji, gdy zaistnieją wątpliwości co do spełniania warunków, o których mowa wyżej.

Wszystkie decyzje o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego, wydane na podstawie przepisów dotychczasowych (tj. do 31 grudnia 2012 r.) wygasają z mocy prawa od dnia 1 lipca 2013 r.

Osoby uprawnione do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie przepisów dotychczasowych oraz w dotychczasowej wysokości (tj. 520,00 zł) zachowują prawo do tego świadczenia do dnia 30 czerwca 2013 r.

W celu uzyskania szczegółowych wyjaśnień oraz formularzy wniosków proszę zgłaszać się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowali (pok. nr 7) lub pod numerem telefonu 48 610 17 60 wew. 27.

 

 

Zasiłek stały przysługuje:

 • pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej/pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej/dochód na osobę w rodzinie jest niższy od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.
 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej wysokość zasiłku stałego nie może przekraczać kwoty 444 zł, natomiast w przypadku rodziny kwota zasiłku stałego nie może przekraczać więcej niż 351 zł, ponadto kwota zasiłku nie może być niższa niż 30 zł.

❢ Uwaga

W przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i renty socjalnej, świadczenia pielęgnacyjnego lub dodatku z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania, zasiłek stały nie przysługuje.

 

 

Instytucje pomagające osobą niepełnosprawnym w najbliższej okolicy:

 

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Oddział Mazowiecki - ul. Grójecka 19/25 02-021Warszawa
Telefon: (0 22) 31-18-312, 31-18-313 Fax: (22) 822 32 77
Infolinia dla osób niepełnosprawnych 0 800 533 335
E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Domagalskiego 7
26-600 Radom
Telefon: (48) 3655806 wew. 300, 301, 302, 303, 304, 305
Fax: (48) 3655806

 

Ośrodek Informacji dla Osób Niepełnosprawnych

Ul. Królowej Jadwigi 15,
26 - 617 Radom
tel. 48 333 05 44

 

Polskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym

Koło w Radomiu
Ul. Grenadierów 18, 26 - 621 Radom
Tel. 48 366 26 11,
e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Polski Związek Głuchych Koło w Radomiu

Ul. 25 Czerwca 68,
26 - 610 Radom
Tel. 48 36 306 12 ;
e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Radomskie Stowarzyszenie Sportu i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych START

Ul Maratońska 1
26 - 612 Radom
Tel. 48 331 68 76 ;
e- mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddział w Radomiu

Ul. Osiedlowa 38 m.
14 26 - 611 Radom
Tel. 691 704 425 ;
e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób z Zespołem Downa „Nasze Dzieci"

Ul. Lubońskiego 2
26 -604 Radom
Tel. 48 345 10 15 ;
e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „RAZEM"

Ul. Okulickiego 49 m. 9
26 - 610 Radom
Tel. 48 331 79 79 ;
e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Fundacja „Chcę i mogę"

Ul. Struga 1
26-600 Radom
Tel. 608 800 808
e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział w Radomiu

Ul. Żeromskiego 53 lok. 73B
Tel.: 0-696 029 883 Faks: 361 52 98

 

Laboratorium Motoryki Człowieka „Koordynacja"

Ul. Wodna 13/21, 26 - 600 Radom
Tel. 606 592 153
www.koordynacja.com.pl

 

 

Szkoły specjalne i integracyjne na terenie Radomia:

 

Zespół Szkół Nr 1 im. bp. Jana Chrapka

ul. Armii Ludowej 1a
tel./fax. 48 360 51 60
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
www.zs1.radom.pl

 

Zespół Szkół Nr 2

ul. Lipska 2
tel./fax. 48 366 41 31
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
www.zs2.radom.pl

 

Zespół Szkół Nr 3

ul. Krychnowicka 1
tel./fax. 48 332 46 89
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka

ul. Grzecznarowskiego 15
tel./fax. 48 363 67 93
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
www.oswradom.pl

 

Zespół Szkół Integracyjnych


ul. Wierzbicka 81/83
tel. (0...48) 363 22 15 fax. (0...48) 363 87 23

 

 

Poradnie psychologiczno - pedagogiczne w Radomiu:

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 1

ul. Kolejowa 22
tel./fax. 48 360 20 97
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
www.pppnr1.net78.net

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2

ul. Toruńska 9
tel./fax. 48 331 24 98
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
www.ppp2.radom.pl

 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 3

ul. Główna 3
tel./fax. 48 331 45 10
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
www.ppp3radom.org.pl

 

Koordynator - pracownik socjalny Marta Derlatka pokój nr 3